Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w zastosowaniu ołowiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1622) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 38

L 115/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w zastosowaniu ołowiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1622)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/310/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i elektronicznym, biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć wykorzystania tych substancji w takich zastosowaniach.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2002/95/WE każde zwolnienie wymienione w Załączniku podlega weryfikacji przynajmniej raz na cztery lata lub po upływie czterech lat od umieszczenia pozycji w wykazie, w celu rozważenia usunięcia materiałów lub składników urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, jeśli ich eliminacja lub zastąpienie poprzez zmiany projektowe lub poprzez zastosowanie materiałów i składników, które nie wymagają żadnych materiałów lub substancji określonych w art. 4 ust. 1, jest technicznie lub naukowo możliwe, pod warunkiem, że negatywne skutki takiego zastąpienia dla środowiska, zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumentów nie przeważają nad wynikającymi z niego korzyściami dla środowiska, zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumentów. Należy zatem 2002/95/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2002/95/WE Komisja jest zobowiązana do oceny niektórych substancji niebezpiecznych zakazanych na mocy art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.

(6)

(2)

Ponieważ stosowanie niebezpiecznych substancji w określonych materiałach i substancjach jest w dalszym ciągu nieuniknione, niektóre materiały i składniki zawierające ołów powinny być zwolnione z zakazu. Ponieważ negatywne skutki dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumentów spowodowane przez zastąpienie substancji prawdopodobnie przeważą nad jego korzyściami związanymi ze środowiskiem oraz zdrowiem i/lub bezpieczeństwem konsumentów, niektóre materiały i składniki zawierające ołów powinny być zwolnione z zakazu.

(7)

(3)

Na mocy art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja zasięgnęła opinii producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podmiotów zajmujących się recyklingiem, podmiotów zajmujących się przetwarzaniem, organizacji ekologicznych oraz stowarzyszeń pracowniczych i konsumenckich. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG (2),

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Niektóre zwolnienia z zakazu stosowania niektórych określonych materiałów lub składników powinny mieć ograniczony zakres, aby stopniowo wycofać niebezpieczne substancje stosowane w sprzęcie elektrycznym

Artykuł 1 W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/747/WE (Dz.U. L 280 z 25.10.2005, str. 18).

28.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/39

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE dodaje się następujące punkty 16 do 20: „16. Ołów w liniowych lampach żarowych z rurką pokrytą krzemianem. 17. Halogenek ołowiu używany jako czynnik promieniujący w wysokowydajnych lampach wyładowczych używanych do celów profesjonalnej reprografii. 18. Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % lub mniej ołowiu wagowo) w lampach wyładowczych używanych do opalania zawierających luminofory, takie jak BSP (BaSi2O5:Pb), jak również w lampach wyładowczych używanych jako lampy specjalistyczne w reprografii z wykorzystaniem diazotypii, litografii, pułapkach na owady, procesach fotochemicznych i obróbce chemicznej, zawierających luminofory, takie jak SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb). 19. Ołów z dodatkiem PbBiSn-Hg i PbInSn-Hg w poszczególnych składach jako główny amalgamat oraz z dodatkiem PbSn-Hg jako amalgamat dodatkowy w kompaktowych lampach energooszczędnych. 20. Tlenek ołowiu używany w szkle łączącym przednie i tylnie substraty płaskich lamp fluorescencyjnych używanych w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 50 z 200628.4.2006

  Umowa o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

 • Dz. U. L115 - 49 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

 • Dz. U. L115 - 46 z 200628.4.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2006/6)

 • Dz. U. L115 - 40 z 200628.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/407/WE w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1627)

 • Dz. U. L115 - 37 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 36 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Niemiec zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 35 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Austrii zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 34 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L115 - 33 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L115 - 32 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L115 - 30 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L115 - 27 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L115 - 23 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L115 - 20 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L115 - 18 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych kwietnia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L115 - 17 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L115 - 15 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L115 - 10 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L115 - 6 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych oraz rozporządzenie (WE) nr 884/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

 • Dz. U. L115 - 4 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidziane do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2006/2007

 • Dz. U. L115 - 2 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 640/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenia (EWG) nr 3181/78 oraz (EWG) nr 1736/79 dotyczące Europejskiego Systemu Walutowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.