Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 46

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2006/6)

Data ogłoszenia:2006-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 46

Strona 1 z 2
L 115/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2006

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2006/6) (2006/312/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3, Załącznik III do wytycznych EBC/2002/7, zastąpiony przez załącznik III do wytycznych EBC/2005/13, podlega zmianie zgodnie z załącznikiem do niniejszych wytycznych. Artykuł 2 Niniejsze wytyczne wchodzą w życie w dniu następnym po ich ogłoszeniu.

(1)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wytyczne EBC/2002/7 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (1) zostały zmienione przez wytyczne EBC/2005/13 (2). Wytyczne EBC/2005/13 zawierały uaktualnione zwolnienia od wymogów przekazywania danych dla niektórych państw członkowskich. W wyniku przeglądu tych zwolnień wprowadza się kolejne zwolnienia dla jednego państwa członkowskiego.

Artykuł 3 Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 20 kwietnia 2006 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

(2)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 334 z 11.12.2002, str. 24. (2) Wytyczne EBC/2005/13 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (Dz.U. L 30 z 2.2.2006, str. 1).

28.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/47

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do wytycznych EBC/2002/7, zastąpionym przez załącznik III do wytycznych EBC/2005/13, wprowadza się następujące zmiany: W tabeli 1 (Dane bieżące), wprowadza się następujący dział pomiędzy działy zatytułowane „Włochy” i „Niderlandy”: LUKSEMBURG 1/3/B, D, G, H, M Gotówka w portfelu PNPN, PIPFPIF, IUFE, IRS i GD Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008

1/4, 5, 7, 8/A, B, D, G, H, M

Depozyty razem, depozyty złożone u rezydentów, depozyty złożone w instytucjach innych niż MIF i depozyty złożone u nierezydentów, wszystkich sektorów razem, PNPN, PIPFPIF, IUFE, IRS i GD Krótko- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe w portfelu PNPN, PIPFPIF, IUFE i GD Finansowe instrumenty pochodne jako należność wszystkich sektorów razem, PNPN, MIF, PIPFPIF, IUFE, GD i RŚ Krótko- i długoterminowe kredyty udzielane przez wszystkie sektory razem, PNPN, PIPFPIF, IUFE i GD Akcje notowane, akcje nienotowane i pozostałe udziały, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego wyemitowane przez MIF strefy euro w portfelu wszystkich sektorów razem, PNPN, MIF, PIPFPIF, IUFE, IRS, GD i RŚ Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych (AF.61, AF.611, AF.612) należące do GD i RŚ Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia należące do wszystkich sektorów razem, PNPN, MIF, PIPFPIF, IUFE, IRS, GD i RŚ Pozostałe należności/zobowiązania jako należność wszystkich sektorów razem, PNPN, PIPFPIF, IUFE i GD Depozyty złożone we wszystkich sektorach razem, PIPFPIF i IUFE

1/9, 14/B, D, G, M 1/19/A, B, C, D, G, M, N 1/20, 24/A, B, D, G, M 1/33-36/A, B, C, D, G, H, M, N

Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008

1/37-39/M, N

Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008

1/40/A, B, C, D, G, H, M, N 1/41/A, B, D, G, M 2/3/A, D, G

2/6/A, B, C, D, G, M, N 2/7, 13/A, B, D, G, M 2/8, 10, 14, 16/A, B, D, G, H, M 2/20/N

Instrumenty pochodne jako zobowiązania wszystkich sektorów razem, PNPN, MIF, PIPFPIF, IUFE, GD i RŚ Krótko- i długoterminowe kredyty (razem) udzielone przez wszystkie sektory razem, PNPN, PIPFPIF, IUFE i GD Krótko- i długoterminowe kredyty udzielone przez rezydentów i przez instytucje inne niż MIF wszystkim sektorom razem, PNPN, PIPFPIF, IUFE, IRS i GD

Akcje notowane wyemitowane przez RŚ

Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008 Czwarty kwartał 2008

2/21/A, B, C, D, G, N 2/22/N

Akcje nienotowane i pozostałe udziały wyemitowane przez wszystkie sektory razem, PNPN, MIF, PIPFPIF, IUFE i RŚ Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wyemitowane przez RŚ

2/23-24/A, G, N

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych (AF.61) i udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie (AF.611) jako zobowiązanie wszystkich sektorów razem, IUFE i RŚ

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 115 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 50 z 200628.4.2006

  Umowa o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

 • Dz. U. L115 - 49 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską

 • Dz. U. L115 - 40 z 200628.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/407/WE w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1627)

 • Dz. U. L115 - 38 z 200628.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w zastosowaniu ołowiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1622) (1)

 • Dz. U. L115 - 37 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 36 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Niemiec zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 35 z 200628.4.2006

  Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Austrii zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L115 - 34 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L115 - 33 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L115 - 32 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L115 - 30 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L115 - 27 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L115 - 23 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L115 - 20 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L115 - 18 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych kwietnia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L115 - 17 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L115 - 15 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L115 - 10 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L115 - 6 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych oraz rozporządzenie (WE) nr 884/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

 • Dz. U. L115 - 4 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidziane do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2006/2007

 • Dz. U. L115 - 2 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200628.4.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 640/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenia (EWG) nr 3181/78 oraz (EWG) nr 1736/79 dotyczące Europejskiego Systemu Walutowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.