Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/710/WE, 2005/733/WE i 2005/758/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania w przypadku niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii, Turcji i Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1710) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 18

L 118/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/710/WE, 2005/733/WE i 2005/758/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania w przypadku niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii, Turcji i Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1710)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/321/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

Komisji 2005/733/WE z dnia 19 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylającą decyzję 2005/705/WE (4) oraz decyzję Komisji 2005/758/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji i uchylającą decyzję 2005/749/WE (5).

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

(4)

Od czasu przyjęcia decyzji 2005/710/WE, 2005/733/WE i 2005/758/WE kilkakrotnie potwierdzono nowe przypadki grypy ptaków podczas kontroli w Rumunii, Turcji i Chorwacji. W związku z powyższym należy przedłużyć okres zastosowania ograniczeń zawartych w tych decyzjach dotyczących powyższych państw do dnia 31 lipca 2006 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/710/WE, 2005/733/WE i 2005/758/WE.

(1)

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia środka chorobotwórczego do Wspólnoty za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywym drobiem, żywymi ptakami innymi niż drób oraz niektórymi ich produktami.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 4 decyzji 2005/710/WE datę „30 kwietnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2006 r.”.

(2)

Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa H5N1 w południowo-wschodniej Azji w grudniu 2003 r., Komisja przyjęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy. Środki te obejmowały między innymi decyzję Komisji 2005/710/WE z dnia 13 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (3), decyzję

Artykuł 2 W art. 6 decyzji 2005/733/WE datę „30 kwietnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2006 r.”.

Artykuł 3 W art. 5 decyzji 2005/758/WE datę „30 kwietnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2006 r.”.

(4) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 102. (5) Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/256/WE (Dz.U. L 92 z 30.3.2006, str. 15).

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 42. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/24/WE (Dz.U. L 17 z 21.1.2006, str. 30).

3.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/19

Artykuł 4 Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o tym Komisję. Artykuł 5 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 118 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 20 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1750)

 • Dz. U. L118 - 8 z 20063.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie środków zgłoszonych przez Włochy na rzecz przemysłu wydawniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2215) (1)

 • Dz. U. L118 - 5 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 maja 2006 r.

 • Dz. U. L118 - 4 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2006 z dnia 2 maja 2006 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999

 • Dz. U. L118 - 3 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2006 z dnia 2 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1980/2003 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20063.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.