Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 w zakresie stosowania nadzwyczajnych środków wspierania rynku

Data ogłoszenia:2006-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 1

Strona 1 z 2
4.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 679/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 w zakresie stosowania nadzwyczajnych środków wspierania rynku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6) (5)

nr 2777/75 powinny zatem umożliwiać uwzględnienie zakłóceń rynku wywołanych zachowaniem konsumentów w związku z tego rodzaju zagrożeniami dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt. Tytułem wyjaśnienia należy dodać, że środki weterynaryjne i sanitarne stosowane przez państwa członkowskie powinny być zgodne z przepisami wspólnotowymi. Rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 oraz (EWG) nr 2777/75 powinny zostać odpowiednio zmienione,

Artykuł 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (2) oraz art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (3) przewidują nadzwyczajne środki wspierania rynku w celu uwzględnienia ograniczeń swobodnego przepływu wynikających ze stosowania środków mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się chorób zwierząt. Nadzwyczajne środki wspierania rynku powinny być podejmowane przez Komisję i być bezpośrednio związane lub wynikać ze środków weterynaryjnych i sanitarnych przyjętych przez dane państwa członkowskie w celu walki z rozprzestrzenianiem się chorób zwierząt. W celu uniknięcia poważnych zakłóceń na przedmiotowych rynkach, środki takie powinny być stosowane na wniosek zainteresowanych państw członkowskich. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że poważne zakłócenia na rynku, takie jak znaczny spadek spożycia lub cen mogą wynikać bezpośrednio z utraty zaufania konsumentów spowodowanej zagrożeniem dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt. Nadzwyczajne środki wspierania rynku przewidziane w rozporządzeniach (EWG) nr 2771/75 i (EWG)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 14 1. Nadzwyczajne środki wspierania rynków dotkniętych problemem mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 17 ust. 2, w celu uwzględnienia: a) ograniczeń swobodnego przepływu, które mogą wyniknąć z zastosowania środków mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się chorób zwierząt; lub b) poważnych zakłóceń na rynku bezpośrednio związanych z utratą zaufania konsumentów wynikającą z istniejących zagrożeń dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt. Środki te stosowane są na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego lub państw członkowskich. W przypadku ograniczeń swobodnego przepływu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, środki nadzwyczajne mogą być stosowane jedynie w przypadku gdy dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie zastosowały środki weterynaryjne i sanitarne zgodnie z przepisami wspólnotowymi, umożliwiające szybkie wyeliminowanie choroby, oraz jedynie w takim zakresie i przez taki okres, jakie są absolutnie niezbędne dla wsparcia danego rynku.

(2)

(3)

(4)

(1) Opinia z dnia 6 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005.

L 119/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 119 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 12 z 20064.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionach Gardanne i Shannon oraz na Sardynii, wprowadzonego odpowiednio przez Francję, Irlandię i Włochy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4436) (1)

 • Dz. U. L119 - 11 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2006 z dnia 3 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1375/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L119 - 5 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2006 z dnia 2 maja 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L119 - 3 z 20064.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2006 z dnia 3 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.