Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 120 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 683/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2006-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 120 POZ 1

5.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 683/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione i uzupełnione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 (1) W rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 w załączniku I część trzecia sekcja III załącznik 7, zatytułowany „Kontyngenty taryfowe WTO, które mają zostać otwarte przez właściwe organy wspólnotowe”, wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia: 1) do wyżej wymienionego załącznika 7 dodaje się kody CN 1006 10, 1060 20, 1006 40, 1604 20 50 oraz 1604 20 70, określone w pkt a) załącznika do niniejszego rozporządzenia; 2) kod CN 1006 30 uzupełnia się o ilości określone w pkt b) załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie cztery tygodnie po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarów, zwaną dalej „Nomenklaturą Scaloną”, i określono konwencyjne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej. Na mocy decyzji 2006/324/WE z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2), Rada zatwierdziła, w imieniu Wspólnoty, wyżej wymienione Porozumienie w celu zamknięcia negocjacji wszczętych zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 486/2006 (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 1). (2) Patrz: str. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 120/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2006

ZAŁĄCZNIK Nie naruszając zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, opis produktów ma charakter wyłącznie informacyjny, a koncesje określa się w kontekście niniejszego załącznika przez kody CN obowiązujące w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy wskazane są kody ex CN, koncesje należy określić poprzez zastosowanie kodu CN oraz odpowiadającego mu opisu. a)

Kod CN

Opis

Inne warunki

Numer pozycji taryfowej 1006 10 Numer pozycji taryfowej 1006 20 Numer pozycji taryfowej 1006 40 Numer pozycji taryfowej 1604 20 50

Ryż niełuskany

Nowy roczny kontyngent taryfowy (erga omnes) w wysokości 7 ton, o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 15 %

Ryż łuskany

Nowy roczny kontyngent taryfowy (erga omnes) w wysokości 1 634 ton, o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 15 %

Ryż łamany

Nowy roczny kontyngent taryfowy (erga omnes) w wysokości 31 788 ton, o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 0 %

Przygotowane lub zakonserwowane ryby (z wyjątkiem całych lub w kawałkach) — z sardynek, bonito, makreli z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolor Przygotowane lub zakonserwowane ryby (z wyjątkiem całych lub w kawałkach) — z tuńczyków, bonito lub pozostałych ryb z rodzaju Euthynnus

Nowy roczny kontyngent taryfowy w wysokości 2 275 ton, z których 1 410 ton zostanie przypisanych Królestwu Tajlandii, a pozostałe erga omnes, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 0 %, a poza kontyngentem w wysokości 25 % Nowy roczny kontyngent taryfowy w wysokości 2 558 ton, z których 1 816 ton zostanie przypisanych Królestwu Tajlandii, a pozostałe erga omnes, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 0 %, a poza kontyngentem w wysokości 24 %

Numer pozycji taryfowej 1604 20 70

b)

Kod CN

Opis

Inne warunki

Numer pozycji taryfowej 1006 30

Ryż częściowo lub całkowicie bielony

Wzrost w rocznym kontyngencie taryfowym w wysokości 25 516 ton (erga omnes) w obecnym kontyngencie WE-15, o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 0 % Przydział krajowy w wysokości 1 200 ton na rzecz Tajlandii, który zostanie włączony do obecnego kontyngentu WE-15 dla ryżu częściowo/ całkowicie bielonego, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 0 %

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 120 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 27 z 20065.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 171/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniającego i zawieszającego stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 28 z 1.2.2005)

 • Dz. U. L120 - 25 z 20065.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1897) (1)

 • Dz. U. L120 - 24 z 20065.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w zakresie przedłużenia stosowania środków ochronnych odnoszących się do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1719) (1)

 • Dz. U. L120 - 23 z 20065.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L120 - 22 z 20065.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L120 - 19 z 20065.5.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L120 - 17 z 20065.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L120 - 16 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L120 - 15 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L120 - 14 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2006 z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L120 - 12 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L120 - 11 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2006 z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L120 - 10 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2006 z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające załączniki III oraz XI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz materiału szczególnego ryzyka w przypadku bydła w Szwecji (1)

 • Dz. U. L120 - 9 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 25. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L120 - 7 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L120 - 5 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 5 maja 2006 r.

 • Dz. U. L120 - 3 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.