Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 120 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1897) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 120 POZ 25

5.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1897)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/328/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W decyzji 2006/274/WE wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

1) Artykuł 1 ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Niemczech wystąpiły przypadki klasycznego pomoru świń.

„b) transport świń przeznaczonych do hodowli i do produkcji do gospodarstwa usytuowanego poza obszarem Niemiec, pod warunkiem że pojazdy używane do przewozu świń spełniają wymogi art. 6 ust. 2 lit. a) oraz że świnie te przez przynajmniej 30 dni, lub, jeżeli nie mają one jeszcze 30 dni od chwili narodzin, przebywały w jednym gospodarstwie,

(2)

Decyzja Komisji 2006/274/WE z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (2) została przyjęta w celu utrzymania i przedłużenia okresu obowiązywania środków wprowadzonych przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (3).

i) które znajduje się poza obszarami wymienionymi w załączniku I;

ii) które nie przyjmowało żywych świń w okresie 30 dni poprzedzających bezpośrednio datę wysyłki świń;

(3)

W związku z nowymi informacjami epidemiologicznymi przekazanymi przez Niemcy należy skrócić okres minimalnego pobytu świń w gospodarstwie pochodzenia z 45 do 30 dni.

iii) w którym przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne zgodnie z rozdziałem IV pkt D ust. 2 Załącznika do decyzji 2002/106/WE.”.

(4)

Należy zatem 2006/274/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

2) Artykuł 2 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

„b) żadne świnie nie były wysyłane z obszarów wymienionych w załączniku I pkt B do innych obszarów na terytorium Niemiec, z wyjątkiem bezpośredniego transportu:

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 2) Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 36. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją ( 2006/306/WE (Dz.U. L 113 z 27.4.2006). (3) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

i) świń przeznaczonych do natychmiastowego uboju do ubojni, pod warunkiem że świnie te pochodzą z jednego gospodarstwa;

L 120/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2006

ii) świń przeznaczonych do hodowli i do produkcji do gospodarstwa, pod warunkiem że świnie te przez przynajmniej 30 dni, lub, jeżeli nie mają one jeszcze 30 dni, od chwili narodzin, przebywały w jednym gospodarstwie, — które nie przyjmowało żywych świń w okresie 30 dni poprzedzających bezpośrednio datę wysyłki świń, oraz — w którym przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne zgodnie z rozdziałem IV pkt D ust. 2 Załącznika do decyzji 2002/106/WE.”. 3) Artykuł 2 ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: „b) do gospodarstwa usytuowanego na obszarach określonych w załączniku I, pod warunkiem że świnie te przez przynajmniej 30 dni, lub, jeżeli nie mają one jeszcze 30 dni, od chwili narodzin, przebywały w jednym gospodarstwie, i) które nie przyjmowało żywych świń w okresie 30 dni poprzedzających bezpośrednio datę wysyłki świń;

nictwem Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt o przewozach z gospodarstw usytuowanych na obszarach określonych w załączniku I pkt A do gospodarstw usytuowanych na obszarach określonych w załączniku I pkt B.”. 4) Artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 6 Państwa członkowskie dopilnowują, aby pojazdy, które były wykorzystywane do transportu świń w Niemczech lub znalazły się na terenie gospodarstwa, w którym hoduje się świnie w Niemczech, zostały po ostatnim wykonanym przewozie dwukrotnie oczyszczone i zdezynfekowane, zanim można będzie ich użyć do przewozu świń poza terytorium Niemiec.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2006 r. ii) w którym przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne zgodnie z rozdziałem IV pkt D ust. 2 załącznika do decyzji 2002/106/WE. Władze niemieckie prowadzą ewidencję tego rodzaju przewozów i informują niezwłocznie Komisję za pośred-

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 120 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 27 z 20065.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 171/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniającego i zawieszającego stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 28 z 1.2.2005)

 • Dz. U. L120 - 24 z 20065.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w zakresie przedłużenia stosowania środków ochronnych odnoszących się do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1719) (1)

 • Dz. U. L120 - 23 z 20065.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L120 - 22 z 20065.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L120 - 19 z 20065.5.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L120 - 17 z 20065.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L120 - 16 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L120 - 15 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L120 - 14 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2006 z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L120 - 12 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L120 - 11 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2006 z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L120 - 10 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2006 z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające załączniki III oraz XI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz materiału szczególnego ryzyka w przypadku bydła w Szwecji (1)

 • Dz. U. L120 - 9 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 25. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L120 - 7 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L120 - 5 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 5 maja 2006 r.

 • Dz. U. L120 - 3 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L120 - 1 z 20065.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 683/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.