Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności (1)

Data ogłoszenia:2006-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 16

L 122/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 706/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4 i 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

państwa członkowskie mogły dostosować przepisy krajowe do systemu zatwierdzeń o ograniczonym terminie ważności. Nie ma potrzeby utrzymania postanowienia dotyczącego oceny dokonywanej przez Agencję. To postanowienie zostaje skreślone. Rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte na opinii wydanej przez Agencję zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 zostało wprowadzone w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (2). Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 stanowi, że w drodze odstępstwa od części 21 pkt 21A.159 jego Załącznika państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności do dnia 28 września 2005 r. Artykuł 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 stanowi, iż Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (dalej zwana „Agencją”) powinna dokonać w określonym terminie oceny następstw przepisów tego rozporządzenia na okres ważności zatwierdzeń, w celu wydania opinii dla Komisji zawierającej ewentualne zmiany do tego rozporządzenia. Agencja przeprowadziła ocenę i doszła do wniosku, że powinien zostać wyznaczony nowy termin, tak by

(7)

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 2 datę „28 września 2005 r.” zastępuje się datą „28 września 2007 r.”; b) ustęp 5 zostaje skreślony. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5). (2) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 381/2005 (Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 28 z 20069.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Czech do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L122 - 27 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L122 - 24 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 maja 2006 r.

 • Dz. U. L122 - 19 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 21 oraz interpretacji 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L122 - 17 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie zezwoleń na czas określony oraz załączników I i III (1)

 • Dz. U. L122 - 13 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 22/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L122 - 8 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L122 - 7 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L122 - 5 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2006 z dnia 8 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 3 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 701/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L122 - 1 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.