Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 701/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (1)

Data ogłoszenia:2006-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 3

Strona 1 z 2
9.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 701/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1), w szczególności jego art. 4 akapit 3 i art. 5 ust. 3,

nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen towarów konsumpcyjnych (3), definiuje zakres ZWCK jako obejmujący te towary i usługi, które wchodzą w zakres wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na spożycie ostateczne, do których dochodzi, między innymi, na terytorium gospodarczym państwa członkowskiego w jednym lub dwóch porównywanych okresach czasu.

(5)

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), wymaganą na mocy art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95,

(6)

W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1749/96 wprowadza się wymóg sporządzenia ZWCK na podstawie celowych kontroli wyrywkowych, które zawierają wystarczająco dużo cen w ramach agregatów podstawowych, aby móc przedstawić zróżnicowanie zmian cen w danej populacji. Różnice w okresach zbierania danych dotyczących cen mogą prowadzić do znacznych różnic w oszacowanych zmianach cen w porównywanych okresach czasu. Zharmonizowane podejście do zakresu czasowego ZWCK jest konieczne w celu zapewnienia, że otrzymane ZWCK spełniają wymagania pod względem porównywalności, niezawodności i przydatności na mocy art. 4 akapit 3 oraz art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95. Zestawienie wskaźnika cen konsumpcyjnych Unii Walutowej (ICP–UW) z europejskim wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (EICP) wymaga zharmonizowanej definicji zakresu czasowego ZWCK. Nie powinno to jednakże stanowić przeszkody dla ogłaszania tymczasowych ZWCK lub bieżących szacunków ZWCK dotyczących średniej zmiany cen opartych na częściowych danych o cenach, zaobserwowanych w miesiącu, do którego odnosi się bieżący wskaźnik. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1921/2001 z dnia 28 września 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla korekt zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2602/2000 (4) stwierdza się, że zmiany w systemie zharmonizowanych zasad nie powinny wymagać korekt, ale, gdzie jest to konieczne, należy dokonywać oszacowania ich wpływu na roczne stopy zmian ZWCK.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (ZWCK) to zharmonizowane dane liczbowe dotyczące inflacji potrzebne Komisji i Europejskiemu Bankowi Centralnemu do wykonania swych funkcji określonych w art. 121 Traktatu. ZWCK zostały opracowane dla ułatwienia międzynarodowego porównywania inflacji cen konsumpcyjnych. Są one ważnym wskaźnikiem przy zarządzaniu polityką monetarną.

(7)

(8) (2)

Na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2494/95 od każdego państwa członkowskiego wymaga się, w ramach wykonywania powyższego rozporządzenia, sporządzenia ZWCK począwszy od wskaźnika za styczeń 1997 r.

(3)

W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 wprowadza się wymóg oparcia ZWCK na cenach towarów i usług, które można zakupić na terytorium gospodarczym państw członkowskich w celu bezpośredniego zaspokojenia potrzeb konsumentów.

(9)

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/96 z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE)

(1) Dz.U. L 257 z 27.10.1995, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Opinia wydana dnia 27 lutego 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 122 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 28 z 20069.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Czech do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L122 - 27 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L122 - 24 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 maja 2006 r.

 • Dz. U. L122 - 19 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 21 oraz interpretacji 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L122 - 17 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie zezwoleń na czas określony oraz załączników I i III (1)

 • Dz. U. L122 - 16 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności (1)

 • Dz. U. L122 - 13 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 22/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L122 - 8 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L122 - 7 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L122 - 5 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2006 z dnia 8 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 1 z 20069.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.