Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 8

Strona 1 z 13
L 123/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.5.2006

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Try-

bunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24 oraz art. 1 Protokołu 3,

ZGODNIE Z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, ZGODNIE Z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiado-

mienia lub wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd

Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r. (4), w szczególności postanowienia zawarte w rozdziale 26. („Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych”),

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 7 marca 2002 r. Komisja Europejska przyjęła nowy komunikat (5) określający

zasady, na których zostanie dokonana ocena zgodności pomocy regionalnej z Traktatem w przypadku dużych projektów inwestycyjnych,

MAJĄC NA UWADZE, że wyżej wspomniany komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru

Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa

na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE”, zamieszczonej na końcu załącznika XV do Poro-

zumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia równych warunków dla konkurencji,

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA odbył z państwami EFTA w przedmiotowej sprawie na wielostronnym spotkaniu dnia 19 października 2001 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.

Wytyczne w sprawie pomocy państwa zmienia się poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: „Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych”, zgodnie z tekstem zawartym w załączniku I do niniejszej decyzji.

Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, w Suplemencie EOG nr 32. Dz.U. C 70 z 19.3.2002, str. 8.

(1 ) (2) (3) (4) (5)

10.5.2006 2. 3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/9

Skreśla się rozdział 22: „Pomoc na rzecz przemysłu włókien syntetycznych” oraz rozdział 23: „Pomoc na rzecz przemysłu motoryzacyjnego” niniejszych wytycznych w sprawie pomocy państwa. Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z załącznikiem I. Państwa EFTA muszą wyrazić swoją zgodę na proponowane odpowiednie środki w terminie 20 dni roboczych zgodnie z tym, co zostało określone w załączniku I, patrz również sekcja 26A pkt 9 załącznika I. Komisja Europejska zostaje poinformowana zgodnie z lit. d) Protokołu 27 do Porozumienia EOG poprzez przekazanie jej egzemplarza niniejszej decyzji wraz z załącznikiem I. Po wyrażeniu przez państwa EFTA zgody na odpowiednie środki, decyzja wraz z załącznikiem I zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 123 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 37 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L123 - 33 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L123 - 28 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L123 - 24 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L123 - 1 z 200610.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.