Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 124 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2006 r. zezwalająca Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie zakazu stosowania na swym terytorium szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy o modyfikacji genetycznej MON 810 wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1795)

Data ogłoszenia:2006-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 124 POZ 26

Strona 1 z 2
L 124/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2006 r. zezwalająca Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie zakazu stosowania na swym terytorium szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy o modyfikacji genetycznej MON 810 wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1795)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(2006/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 lit. b),

(5)

Decyzją Komisji 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linia MON 810) zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG (5) postanowiono, że należy udzielić zgody na wprowadzenie do obrotu tego produktu. Dnia 3 sierpnia 1998 r. władze francuskie wyraziły zgodę na wprowadzenie tego produktu do obrotu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 17 dyrektywy 2002/53/WE Komisja opublikowała w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 17 września 2004 r. wykaz siedemnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy pochodzących z genetycznie zmodyfikowanego organizmu MON 810, w 13. dodatku do 22. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (2).

(6)

Dnia 31 marca 2005 r. Komisja otrzymała złożony przez Rzeczpospolitą Polską wniosek dotyczący zakazu stosowania i wprowadzania do obrotu materiału siewnego pochodzącego z siedemnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy linii MON 810, na podstawie art. 16 ust. 2 dyrektywy 2002/53/WE. Dnia 24 czerwca 2005 r. został przesłany zmieniony wniosek, uściślający, że opiera się on na art. 16 ust. 2 lit. b). Dnia 9 grudnia 2005 r. Polska powiadomiła Komisję, że wniosek nie dotyczy odmiany Novelis, o której jest mowa w pierwotnym wniosku. Polska sprecyzowała również, że wniosek dotyczący pozostałych odmian składany jest na czas nieokreślony.

(2)

Na mocy art. 16 ust. 1 wymienionej dyrektywy państwa członkowskie powinny zapewnić, by począwszy od publikacji, o której mowa w art. 17, materiał siewny odmian zatwierdzonych zgodnie z tą dyrektywą lub zgodnie z zasadami odpowiadającymi zasadom tej dyrektywy nie podlegał żadnym ograniczeniom rynkowym w odniesieniu do odmiany.

Z dostępnych informacji wynika, że szesnaście przedmiotowych odmian nie nadaje się do uprawy w żadnej części Polski ze względu na zbyt wysokie poziomy wczesności dojrzewania, o wskaźniku FAO wynoszącym co najmniej 350 lub o podobnym poziomie wczesności. Warunki klimatyczne oraz czynniki wpływające na uprawę stanowią stałą przeszkodę dla uprawy tych odmian w Polsce.

(3)

Artykuł 7 ust. 4 wymienionej dyrektywy stanowi, że odmiany zmodyfikowane genetycznie mogą być zatwierdzane do włączenia do krajowego rejestru tylko po zatwierdzeniu do sprzedaży zgodnie z dyrektywą 90/220/EWG (3), zastąpioną dyrektywą 2001/18/WE (4), która przewiduje ocenę zagrożenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów dla zdrowia człowieka i środowiska.

(7)

W obliczu powyższego wniosek Rzeczypospolitej Polskiej powinien zostać rozpatrzony pozytywnie na podstawie art. 16 ust. 2 lit. b) w odniesieniu do przedmiotowych szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy.

(8)

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 232 A z 17.9.2004, str. 1. 3) Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. ( (4) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 124 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 29 z 200611.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L124 - 21 z 200611.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1702)

 • Dz. U. L124 - 15 z 200611.5.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 13 z 200611.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 12 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2006 z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L124 - 11 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2006 z dnia 10 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L124 - 10 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2006 z dnia 10 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L124 - 8 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2006 z dnia 10 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L124 - 1 z 200611.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.