Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 31

Tytuł:

Decyzja komisji z dnia 8 maja 2006 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia zakazu stosowania na swym terytorium niektórych odmian kukurydzy wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1790)

Data ogłoszenia:2006-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 31

Strona 1 z 4
12.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2006 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia zakazu stosowania na swym terytorium niektórych odmian kukurydzy wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1790)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(2006/338/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uprawy w polskich warunkach. Listem z dnia 9 stycznia 2006 r. wykaz ten został uzupełniony przez władze Polski. Polska złożyła wniosek o wprowadzenie zakazu, dotyczącego wszystkich odmian kukurydzy znajdujących się w wykazie, na jej terytorium na czas nieokreślony.

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 lit. b),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Biorąc pod uwagę art. 16 ust. 2 lit. b) ostatnie zdanie, które stanowi, że każdy taki wniosek musi być złożony przez państwo członkowskie przed zakończeniem trzeciego roku kalendarzowego po roku, w którym dana odmiana została uznana we Wspólnym katalogu, wniosek Polski złożony w 2005 r. nie może obejmować odmian przyjętych we Wspólnym katalogu przed dniem 1 stycznia 2002 r.

(1)

Zgodnie z art. 17 dyrektywy 2002/53/WE Komisja opublikowała w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej niektóre odmiany kukurydzy we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych.

(6)

(2)

Na mocy art. 16 ust. 1 wymienionej dyrektywy państwa członkowskie zapewnią, by począwszy od publikacji, o której mowa w art. 17, materiał siewny odmian zatwierdzonych zgodnie z tą dyrektywą lub zgodnie z zasadami odpowiadającymi zasadom tej dyrektywy nie był przedmiotem żadnych ograniczeń rynkowych w odniesieniu do odmiany.

Na podstawie dostępnych informacji dotyczących danych odmian wiadomo, że odmiany te nie nadają się do uprawy w żadnej części Polski ze względu na zbyt wysoki poziom wczesności dojrzewania o wskaźniku FAO wynoszącym co najmniej 350. Dane czynniki klimatyczne i rolnicze są stałą przeszkodą w uprawie tych odmian w Polsce.

(7)

W tych okolicznościach, wniosek Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 16 ust. 2 lit. b) powinien zostać rozpatrzony pozytywnie w odniesieniu do kukurydzy wymienionej w tej decyzji, ale negatywnie w odniesieniu do odmian wymienionych we Wspólnym katalogu przed dniem 1 stycznia 2002 r.

(3)

Dnia 24 czerwca 2005 r. Komisja otrzymała złożony przez Rzeczpospolitą Polską wniosek dotyczący zakazu stosowania i wprowadzania do obrotu materiału siewnego pochodzącego z odmian kukurydzy nienadających się do uprawy w Polsce, na podstawie art. 16 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2002/53/WE. Następnie złożono wniosek dotyczący genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy, które będą przedmiotem odrębnej decyzji.

(8)

Aby umożliwić Komisji powiadomienie innych państw członkowskich i uaktualnienie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych sporządzonego w dyrektywie 2002/53/WE, Polska zobowiązana jest do przekazania Komisji terminu, od którego skorzysta z zezwolenia przyznanego niniejszą decyzją.

(4)

Dnia 9 grudnia 2005 r. Polska wysłała do Komisji wykaz odmian kukurydzy, które uznała za nienadające się do

(9)

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

L 125/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 125 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 43 z 200612.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/171/WE w celu przedłużenia okresu ważności warunków odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1823) (1)

 • Dz. U. L125 - 38 z 200612.5.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L125 - 25 z 200612.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

 • Dz. U. L125 - 24 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L125 - 23 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L125 - 22 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L125 - 20 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L125 - 18 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200612.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 716/2006 z dnia 5 maja 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.