Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2006 z dnia 12 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

Data ogłoszenia:2006-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 9

Strona 1 z 7
13.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 727/2006 z dnia 12 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (4).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: Harmonogram CXL Światowej Organizacji Handlu wymaga otwarcia przez Wspólnotę rocznego kontyngentu taryfowego w wysokości 50 700 ton na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania. Ponadto w wyniku negocjacji, które doprowadziły do zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2), zatwierdzonego decyzją Rady (WE) nr 2006/106/WE (3), Wspólnota zobowiązała się do włączenia do swojego harmonogramu w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich zwiększenia tego rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz o 4 003 ton. Należy ustanowić przepisy wykonawcze na rok kontyngentowy 2006/2007 rozpoczynający się dnia 1 lipca 2006 r. Jednakże ze względu na zbliżające się wejście w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 39 wspomnianego traktatu, oraz w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym z tych państw skorzystania z tego kontyngentu z dniem ich przystąpienia, okres kontyngentu należy podzielić na dwa podokresy, a ilość dostępną w ramach tego kontyngentu rozłożyć na te okresy, biorąc pod uwagę tradycyjne modele wymiany handlowej między Wspólnotą a krajami dostawcami w ramach tego kontyngentu. Przywóz mrożonej wołowiny objętej kontyngentem taryfowym podlega cłom przywozowym oraz warunkom opisanym pod numerem seryjnym 13 załącznika 7 do części trzeciej załącznika I do rozporządzenia Rady W celu uniknięcia spekulacji dostęp do kontyngentu taryfowego udzielany jest jedynie czynnym podmiotom gospodarczym przeprowadzającym przetwarzanie w zakładzie przetwórczym zatwierdzonym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (5), lub, z zastrzeżeniem wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r., zakładów przetwórczych w tych państwach, które uzyskały pozwolenie na wywóz do Wspólnoty przetworzonych produktów mięsnych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (6). Przywóz do Wspólnoty objęty kontyngentem taryfowym podlega okazaniu pozwolenia na przywóz zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999. Wydawanie pozwoleń powinno być możliwe po przyznaniu uprawnień do przywozu na podstawie wniosków od kwalifikujących się podmiotów gospodarczych dokonujących przetwarzania. Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 24 z 200613.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L126 - 23 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L126 - 20 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. o wezwaniu Niemiec – zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – do zastosowania środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu budżetowego, jakie zostanie uznane za niezbędne w celu zaradzenia sytuacji

 • Dz. U. L126 - 8 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 41. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L126 - 7 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 9. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 5 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 9. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 3 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 9. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 1 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.