Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 127 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 728/2006 z dnia 15 maja 2006 r. zawieszające i warunkowo uchylające rozporządzenie (WE) nr 2193/2003 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2006-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 127 POZ 1

15.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 728/2006 z dnia 15 maja 2006 r. zawieszające i warunkowo uchylające rozporządzenie (WE) nr 2193/2003 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

Dnia 14 marca 2006 r. Organ Rozstrzygania Sporów, po podjęciu w tej sprawie decyzji przez panel i Organ Apelacyjny, potwierdził niezgodność kwestionowanych środków stosowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki z przepisami WTO. W dniu 3 maja 2006 r. Komisja opublikowała zawiadomienie informujące o wprowadzeniu dodatkowego cła ad valorem w wysokości 14 % od dnia 16 maja 2006 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 7 maja 2003 r. Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu („WTO”) upoważnił Wspólnotę do nałożenia środków zaradczych do poziomu 4 043 milionów USD, w postaci dodatkowych ceł ad valorem w wysokości 100 % na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W związku z tym, dnia 8 grudnia 2003 r. Wspólnota przyjęła rozporządzenie Rady (WE) nr 2193/2003 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (1).

Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął obecnie ustawodawstwo uchylające w następnych latach podatkowych przepisy FSC-ETI Act i JOBS Act dotyczące zachowania praw nabytych, w związku z czym środki zaradcze nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2193/2003 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 171/2005 spełniły swój cel w wystarczającym zakresie, a ponowne wprowadzenie środków zaradczych wprowadziłoby niepotrzebne zakłócenia.

(6)

(2)

Do czasu rozstrzygnięcia w ramach WTO sporu dotyczącego zgodności niektórych przepisów przejściowych i dotyczących zachowania praw nabytych zawartych w „FSC Repeal and Exteritorial Income Act” z 2000 r. („FSC-ETI Act”) oraz w „American Jobs Creation Act” („JOBS Act”) z przepisami WTO, Wspólnota rozporządzeniem (WE) nr 171/2005 zmieniła i zawiesiła stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2193/2003.

Ponieważ przepisy, dla uzyskania mocy wiążącej, muszą zostać podpisane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponowne wprowadzenie sankcji powinno pozostać zawieszone do czasu podpisania przepisów, a uchylenie środków zaradczych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 2193/2003 zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 171/2005 powinno stać się skuteczne dopiero po złożeniu podpisu przez prezydenta,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Zawieszenie stosowania dodatkowych ceł zgodnie z art. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 171/2005 przedłuża się niniejszym do dnia 29 maja 2006 r.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 171/2005 stanowi, że ponowne wprowadzenie dodatkowego cła nastąpi w dniu 1 stycznia 2006 r. albo 60 dni po potwierdzeniu przez Organ Rozstrzygania Sporów niezgodności niektórych aspektów wspomnianego wyżej Aktu z prawem WTO, jeżeli data ta przypada później.

(1) Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 171/2005 (Dz.U. L 28 z 1.2.2005, str. 31).

2. W przypadku gdy prezydent Stanów Zjednoczonych podpisze przyjęte przez Kongres Stanów Zjednoczonych przepisy uchylające klauzule zachowania praw nabytych zawarte w FSC-ETI Act oraz w JOBS Act w dniu 26 maja 2006 r. lub przed tą datą, rozporządzenie (WE) nr 2193/2003 zostaje uchylone ze skutkiem od dnia 29 maja 2006 r.

L 127/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2006

3. Po złożeniu powyższego podpisu przez prezydenta Komisja niezwłocznie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie, że takie podpisanie miało miejsce i że rozporządzenie Rady (WE) nr 2193/2003 zostaje uchylone ze skutkiem od dnia 29 maja 2006 r. 4. Jeżeli przepisy te nie zostaną podpisane do dnia 26 maja 2006 r., Komisja niezwłocznie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie, że takie podpisanie nie

nastąpiło i że środki zaradcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 2193/2003 zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 171/2005 mają ponownie zastosowanie od dnia 30 maja 2006 r.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 127 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.