Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/45/WE z dnia 16 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej propoksykarbazonu (1)

Data ogłoszenia:2006-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 27

18.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/27

DYREKTYWA KOMISJI 2006/45/WE z dnia 16 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej propoksykarbazonu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 18 września 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przedstawiają one Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 19 września 2006 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywą Komisji 2003/119/WE (2) włączono propoksykarbazon jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Przedkładając wniosek o włączenie propoksykarbazonu, jego producent, firma Bayer CropScience, przekazał specyfikację dotyczącą produkcji na małą skalę. Firma zamierza zmodyfikować specyfikację w zakresie czystości w odniesieniu do produkcji na dużą skalę. Firma przedłożyła dane wskazujące, że zmodyfikowana specyfikacja spełnia wymogi dotyczące włączenia. Niemcy dokonały oceny informacji i danych przedłożonych przez firmę. Niemcy poinformowały Komisję w lipcu 2005 r. o swoich wnioskach, w których stwierdzono, że zmodyfikowana specyfikacja nie stwarza żadnego dodatkowego ryzyka ponad to, które jest już uwzględnione we wpisie dotyczącym propoksykarbazonu w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG oraz w opracowanym przez Komisję sprawozdaniu z przeglądu tej substancji. Z tego względu uzasadnione jest zmodyfikowanie specyfikacji propoksykarbazonu. Należy zatem 91/414/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/39/WE (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 30). (2) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 41.

L 130/28

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wiersz 77 otrzymuje następujące brzmienie: 1 kwietnia 2004 r. 31 marca 2014 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

„77

Propoksykarbazon

PL

Nr CAS 145026-81-9

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacidmethylester

≥ 950 g/kg (wyrażone jako propoksykarbazon sodowy)

Nr CIPAC 655

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego propoksykarbazonu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 3 października 2003 r. W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie: — powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość skażenia wód gruntowych przez propoksykarbazon i jego metabolity, w przypadku gdy substancja czynna jest stosowana w regionach, w których gleba i/lub klimat są podatne na zagrożenia, — powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę ekosystemów wodnych, zwłaszcza w odniesieniu do roślin wodnych. Należy w miarę potrzeby stosować środki ograniczające ryzyko.”.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 42 z 200618.5.2006

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2006 z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L130 - 39 z 200618.5.2006

  Decyzja nr 206 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

 • Dz. U. L130 - 37 z 200618.5.2006

  Decyzja nr 205 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zakresu pojęcia bezrobocie częściowe w odniesieniu do pracowników przygranicznych (2)

 • Dz. U. L130 - 29 z 200618.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1244)

 • Dz. U. L130 - 25 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L130 - 23 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L130 - 21 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L130 - 19 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L130 - 17 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L130 - 7 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 6 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 5 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.