Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1244)

Data ogłoszenia:2006-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 29

Strona 1 z 5
18.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/29

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2006 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1244)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2006/350/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 pkt ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 2 pkt i) lit. d) i art. 4 ust. 2 pkt i) lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zakazuje produkcji, przywozu i wprowadzania do obrotu bromku metylu po dniu 31 grudnia 2004 r., przeznaczonego do wszystkich zastosowań, z wyjątkiem, między innymi (2), zastosowań krytycznych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt ii) oraz z kryteriami ustalonymi w decyzji IX/6 przyjętej przez strony Protokołu montrealskiego wraz z innymi istotnymi kryteriami uzgodnionymi przez strony. Wyłączenia dotyczące zastosowań krytycznych mają stanowić nieliczne odstępstwa, w celu zapewnienia krótkiego okresu na przyjęcie rozwiązań alternatywnych. Decyzja IX/6 stanowi, że bromek metylu należy uznać za „krytyczny” jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca określa, że brak dostępności bromku metylu do danego konkretnego zastosowania spowodowałby znaczne

zakłócenia na rynku oraz że brak jest substancji alternatywnych możliwych do zastosowania pod względem technicznym i ekonomicznym, jak również brak jest substytutów dostępnych dla użytkownika, które są dopuszczalne z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia i które są odpowiednie dla danych upraw i z punktu widzenia wszystkich okoliczności wniosku. Ponadto do produkcji i zużycia bromku metylu do zastosowań krytycznych, jeżeli występują, należy dopuścić jedynie w przypadku, gdy zostały podjęte wszystkie działania możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, mające na celu ograniczenie do minimum zastosowania krytycznego i związanej z tym ewentualnej emisji bromku metylu. Wnioskodawca powinien także wykazać, że zostały podjęte stosowne starania w celu dokonania oceny, przygotowania do sprzedaży i zapewnienia krajowego oficjalnego zatwierdzenia substancji alternatywnych i substytutów oraz że istnieją programy badawcze mające na celu opracowanie i wykorzystanie tych substancji alternatywnych i substytutów.

(3)

(2)

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 29/2006 (Dz.U. L 6 z 11.1.2006, str. 27). (2) Inne zastosowania obejmują zastosowanie do celów związanych z kwarantanną i zastosowanie przed wysyłką oraz zastosowania do celów laboratoryjnych i badawczych.

Do Komisji wpłynęło 79 wniosków w sprawie zastosowań krytycznych bromku metylu z dziewięciu państw członkowskich, w tym z Belgii (44 070 kg), Francji (259 097 kg), Hiszpanii (986 000 kg), Irlandii (1 250 kg), Niderlandów (120 kg), Niemiec (19 450 kg), Polski (45 900 kg), Portugalii (50 000 kg), Włoch (1 333 225 kg) oraz Zjednoczonego Królestwa (139 285 kg). Ogółem wnioskowano o 2 878 397 kg, z czego 2 690 275 kg (94 %) do zastosowań bromku metylu w okresie poprzedzającym zbiory, natomiast 188 140 kg (6 %) do zastosowań w okresie następującym po zbiorach. Niemcy poinformowały następnie Komisję o wycofaniu wszystkich złożonych wniosków, ponieważ rozwiązania alternatywne stały się dostępne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 42 z 200618.5.2006

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2006 z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L130 - 39 z 200618.5.2006

  Decyzja nr 206 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

 • Dz. U. L130 - 37 z 200618.5.2006

  Decyzja nr 205 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zakresu pojęcia bezrobocie częściowe w odniesieniu do pracowników przygranicznych (2)

 • Dz. U. L130 - 27 z 200618.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/45/WE z dnia 16 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej propoksykarbazonu (1)

 • Dz. U. L130 - 25 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L130 - 23 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L130 - 21 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L130 - 19 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L130 - 17 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L130 - 7 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 6 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 5 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.