Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 37

Tytuł:

Decyzja nr 205 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zakresu pojęcia bezrobocie częściowe w odniesieniu do pracowników przygranicznych (2)

Data ogłoszenia:2006-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 37

18.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/37

KOMISJA

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH DECYZJA NR 205 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zakresu pojęcia „bezrobocie częściowe” przygranicznych w odniesieniu do pracowników

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz Umowy między UE a Szwajcarią)

(2006/351/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), na mocy którego obowiązkiem Komisji Administracyjnej jest rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych, wynikających z przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzeń późniejszych,

uwzględniając art. 71 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 71 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 zawiera przepis stanowiący odstępstwo, dla pracowników przygranicznych całkowicie bezrobotnych, od ogólnej zasady lex loci laboris wymienionej w art. 13 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia.

(2)

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że w celu ustalenia, czy pracownik najemny przygraniczny może być uważany za częściowo lub całkowicie bezrobotnego, w rozumieniu art. 71 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, należy stosować jednolite kryteria wspólnotowe, a ocena ta nie może opierać się na kryteriach prawa krajowego (2).

(3)

Zważywszy na to, iż z praktyki krajowych instytucji zabezpieczenia społecznego w różnych państwach członkowskich wynikają różnice interpretacyjne w odniesieniu do określania rodzaju bezrobocia, należy uściślić zakres tego artykułu w celu przyjęcia jednolitych i obiektywnych kryteriów jego stosowania przez wspomniane instytucje.

(4)

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że jeżeli pracownik przygraniczny nie ma już żadnego związku z właściwym państwem członkowskim, i jeżeli jest on całkowicie bezrobotny, zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez instytucję miejsca zamieszkania i na jej koszt.

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1). (2) Orzeczenie „R. J. de Laat/Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen” w sprawie C-444/98 z dnia 15 marca 2001 r., Zb. Orz. 2001 r., str. I-2229 i kolejne.

L 130/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2006

(5)

Ocena istnienia lub utrzymywania stosunku pracy oparta jest wyłącznie na ustawodawstwie kraju zatrudnienia. Cel art. 71 tego rozporządzenia, jakim jest ochrona pracowników przygranicznych, nie zostałby osiągnięty, jeżeli pracownik będąc zatrudniony przez to samo przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym aniżeli państwo, na terytorium którego on zamieszkuje – również w przypadku czasowego zawieszenia zatrudnienia – byłby uznany za całkowicie bezrobotnego i musiałby zwrócić się do instytucji miejsca zamieszkania, aby skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych,

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1) Dla celów stosowania art. 71 ust. 1 lit. a) rozporządzenia określenie rodzaju bezrobocia – częściowe lub całkowite – zależy od stwierdzenia utrzymywania lub braku wszelkiego umownego stosunku pracy między stronami, a nie od długości okresu ewentualnego czasowego zawieszenia działalności. 2) Pracownika przygranicznego, który pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym, aniżeli państwo na terenie którego on zamieszkuje, i którego działalność zostaje zawieszona, przy czym w każdej chwili może on zostać przywrócony na swoje stanowisko pracy, uważa się za częściowo bezrobotnego, a odpowiednie świadczenia są wypłacane przez właściwą instytucję Państwa Członkowskiego miejsca zatrudnienia, zgodnie z art. 71 ust. 1 lit. a) pkt i) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71. 3) Jeżeli pracownik przygraniczny nie ma już żadnego związku z państwem członkowskim miejsca zatrudnienia, ponieważ przestał istnieć umowny stosunek pracy – jak w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia – takiego pracownika uważa się za całkowicie bezrobotnego, zgodnie z art. 71 ust. 1 lit. a) pkt ii) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, a świadczenia są udzielane przez instytucję miejsca zamieszkania i na jej koszt. 4) Niniejsza decyzja ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Administracyjnej

Anna HUDZIECZEK

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 42 z 200618.5.2006

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2006 z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L130 - 39 z 200618.5.2006

  Decyzja nr 206 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

 • Dz. U. L130 - 29 z 200618.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1244)

 • Dz. U. L130 - 27 z 200618.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/45/WE z dnia 16 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej propoksykarbazonu (1)

 • Dz. U. L130 - 25 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L130 - 23 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L130 - 21 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L130 - 19 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L130 - 17 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L130 - 7 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 6 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 5 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.