Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 39

Tytuł:

Decyzja nr 206 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

Data ogłoszenia:2006-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 39

Strona 1 z 2
18.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/39

DECYZJA NR 206 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej przy Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (2006/352/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

Komisji

uwzględniając art. 101 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustanawiający procedurę wykonania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, na mocy którego Komisja Administracyjna określa sposób funkcjonowania i skład Komisji Obrachunkowej, uwzględniając decyzję nr 86 z dnia 24 września 1973 r. i decyzję nr 159 z dnia 3 października 1995 r., dotyczące sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej, a także mając na uwadze, co następuje: rozszerzenie Unii Europejskiej, które nastąpiło dnia 1 maja 2004 r., daje podstawy do dokonania rewizji poprzednich decyzji w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1) Niniejszym uchyla się decyzje nr 86 i 159, a tekst dotyczący sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących znajdujący się w tych decyzjach zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji. 2) Niniejsza decyzja ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Administracyjnej

Anna HUDZIECZEK

L 130/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2006

ZAŁĄCZNIK Sposób funkcjonowania i skład Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących 1. Komisja Obrachunkowa przewidziana w art. 101 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 574/72, wykonując swe funkcje określone w art. 102 ust. 1 i w art. 113 ust. 3 rozporządzenia nr 574/72, działa pod kierunkiem Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących i przyjmuje od niej wytyczne. W tym zakresie Komisja Obrachunkowa przedstawia do zatwierdzenia Komisji Administracyjnej długoterminowy program prac. Raz do roku Komisja Obrachunkowa przesyła Komisji Administracyjnej sprawozdanie na temat postępów w realizacji programu prac. 2. Komisja Obrachunkowa, co do zasady, podejmuje decyzje w oparciu o dowody z dokumentów. Może zwracać się do właściwych władz z wnioskiem o udzielenie wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania, uznane za niezbędne dla spraw przedłożonych jej do rozpatrzenia. W razie konieczności Komisja Obrachunkowa może, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody przewodniczącego Komisji Administracyjnej, oddelegować członka Sekretariatu lub niektórych członków Komisji Obrachunkowej do przeprowadzenia na miejscu wszelkich czynności dochodzeniowych niezbędnych do prowadzenia jej prac. Przewodniczący Komisji Administracyjnej informuje przedstawiciela danego państwa członkowskiego w Komisji Administracyjnej o prowadzeniu takich czynności dochodzeniowych. Komisję Obrachunkową wspomaga niezależny ekspert posiadający wykształcenie i doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących funkcjonowania Komisji Obrachunkowej, w szczególności w kwestiach związanych z zadaniami, o których mowa w artykułach 94, 95 i 101 rozporządzenia nr 574/72. 3. W skład Komisji Obrachunkowej wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej powołanych przez właściwe władze tego państwa. Członek Komisji Obrachunkowej, który nie może uczestniczyć w jej pracach może być zastępowany przez zastępcę powołanego w tym celu przez właściwe władze. 4. Decyzje są podejmowane większością głosów, przy czym każde państwo członkowskie ma jeden głos. Opinie wydawane przez Komisję Obrachunkową muszą zawierać informacje o tym, czy zostały podjęte jednomyślnie czy też większością głosów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 42 z 200618.5.2006

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2006 z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L130 - 37 z 200618.5.2006

  Decyzja nr 205 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zakresu pojęcia bezrobocie częściowe w odniesieniu do pracowników przygranicznych (2)

 • Dz. U. L130 - 29 z 200618.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1244)

 • Dz. U. L130 - 27 z 200618.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/45/WE z dnia 16 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej propoksykarbazonu (1)

 • Dz. U. L130 - 25 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L130 - 23 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L130 - 21 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L130 - 19 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L130 - 17 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L130 - 7 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 6 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 5 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.