Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

Data ogłoszenia:2006-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 7

Strona 1 z 6
18.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (5) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (6) określają kwoty dla niektórych zasobów rybnych na 2006 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o przeniesienie części ich kwot z 2005 r. na następny rok. Zatrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2006 rok w granicach wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 847/96 odliczenia od krajowych kwot na 2006 r. powinny być dokonywane na poziomie równym wielkości przekroczenia połowów. Odliczenia dokonywane są z uwzględnieniem szczególnych postanowień mających zastosowanie do zasobów rybnych wchodzących w zakres kompetencji regionalnych organizacji rybackich.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe w odniesieniu do głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006 (3) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (4) określają, jakie zasoby rybne mogą podlegać środkom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(5)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o zezwolenie na wyładunek dodatkowych ilości ryb z niektórych zasobów w 2005 r. Ilości przekraczające dozwolone wielkości wyładunków muszą jednak zostać odliczone od kwot tych państw członkowskich na 2006 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004, rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające na 2006 r. możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kwoty ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 2270/2004, rozporządzeniu (WE) nr 51/2006 oraz rozporządzeniu (WE) nr 52/2006 zostają zwiększone zgodnie z załącznikiem I lub zmniejszone zgodnie z załącznikiem II.

(5) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. (6) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 184.

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3. (3) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 860/2005 (Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 1). (4) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1936/2005 (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 130 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 42 z 200618.5.2006

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2006 z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L130 - 39 z 200618.5.2006

  Decyzja nr 206 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

 • Dz. U. L130 - 37 z 200618.5.2006

  Decyzja nr 205 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zakresu pojęcia bezrobocie częściowe w odniesieniu do pracowników przygranicznych (2)

 • Dz. U. L130 - 29 z 200618.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2006 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1244)

 • Dz. U. L130 - 27 z 200618.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/45/WE z dnia 16 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej propoksykarbazonu (1)

 • Dz. U. L130 - 25 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L130 - 23 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L130 - 21 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L130 - 19 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L130 - 17 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L130 - 6 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 5 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200618.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.