Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 131 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu UE-Islandia z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 131 POZ 1

18.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 2/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-ISLANDIA z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2006/343/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (1), zwaną dalej „Umową”, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., w szczególności art. 38 jego Protokołu nr 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej.

(6)

Protokół nr 3 do Umowy przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Islandią, Bułgarią, Norwegią, Rumunią i Szwajcarią (łącznie z Liechtensteinem). Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa eurośródziemnomorskiego, na podstawie deklaracji barcelońskiej przyjętej na konferencji eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27–28 listopada 1995 r. (2), w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji. W w celu skorygowania poszczególnych wersjach nieprawidłowości językowych tekstu

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu Protokołu nr 3 wszystkie omawiane postanowienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi wspólnymi deklaracjami. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

R. WRIGHT

(5)

Przewodniczący

(1) Dz. U. L 301 z 31.12.1972, str. 2. (2) Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 131 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 2 z 200618.5.2006

    Protokół nr 3 dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.