Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 131 POZ 2

Tytuł:

Protokół nr 3 dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 131 POZ 2

Strona 1 z 61
L 131/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2006

PROTOKÓŁ NR 3 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11

Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Islandii Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne

TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14

Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy

TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21

Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie uprzednio wystawionego lub sporządzonego dowodu pochodzenia Rozróżnienie księgowe

18.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze. Upoważniony eksporter Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodu pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienia z dowodu pochodzenia Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro

TYTUŁ VI UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

L 131/3

Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31

Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36

Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Rozstrzyganie sporów Sankcje Strefy wolnocłowe

TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA

Artykuł 37 Artykuł 38

Stosowanie protokołu Warunki specjalne

TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39 Artykuł 40 Wykaz załączników Załącznik I: Załącznik II: Załącznik IIIa: Załącznik IIIb: Załącznik IVa: Załącznik IVb: Wspólne deklaracje

Zmiany w protokole Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR-MED Tekst deklaracji na fakturze Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED

Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino

L 131/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TYTUŁ I TYTUŁ II

18.5.2006

PRZEPISY OGÓLNE

DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego protokołu: a) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania łącznie z montażem lub czynnościami szczególnymi; b) „materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu; c) „produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania; d) „towary” oznaczają zarówno materiały, jak i produkty; e) „wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania art. VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 roku (Porozumienie WTO w sprawie ustalania wartości celnej); f) „cena ex-works” oznacza cenę zapłaconą za produkt exworks producentowi we Wspólnocie lub w Islandii, który dokonuje ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem że cena ta zawiera wartość wszystkich użytych materiałów i nie zawiera podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwracane, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony; g) „wartość materiałów” oznacza wartość celną w czasie przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Islandii; h) „wartość materiałów pochodzących” oznacza wartość takich materiałów zgodnie z definicją w lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 131 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 1 z 200618.5.2006

    Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu UE-Islandia z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.