Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 132 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/648/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1885) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 132 POZ 34

L 132/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 maja 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/648/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1885)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/354/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7, uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje: Rzekomy pomór drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków i z tego względu istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywym drobiem i wyrobami drobiowymi. Decyzja Komisji 2005/648/WE z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących

się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (3) została przyjęta w następstwie wybuchu rzekomego pomoru drobiu w regionie administracyjnym Vratsa. Niniejsza decyzja wstrzymuje przywóz żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz jaj wylęgowych, świeżego mięsa i przetworów mięsnych otrzymanych z tych gatunków. Decyzją Rady 2006/263/WE środki te rozszerzono na okręg administracyjny Blagoevgrad.

(3)

Dnia 17 kwietnia 2006 r. Bułgaria potwierdziła wystąpienie rzekomego pomoru drobiu w okręgu administracyjnym (powiat) Burgas w Bułgarii.

(4)

(1)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Bułgarii w związku z rzekomym pomorem drobiu oraz fakt, że kraj ten zastosował niektóre środki zwalczania choroby i przesłał Komisji dalsze informacje dotyczące sytuacji choroby, można sądzić, że sytuacja w Bułgarii, z wyjątkiem regionów Vratsa, Blagoevgrad i Burgas pozostaje zadowalająca. Należy zatem ograniczyć wstrzymanie przywozu do tych regionów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić Załącznik do decyzji 2005/648/WE.

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 268, z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24, z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3) Dz.U. L 238, z 15.9.2005, str. 16. Decyzja zmieniona decyzją 2006/263/WE (Dz.U. L 95 z 4.4.2006, str. 3).

19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/35

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2005/648/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa członkowskie niezwłocznie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o nich Komisję.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 132/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Okręg administracyjny Blagoevgrad Okręg administracyjny Burgas, z wyjątkiem gminy Burgas i Sungurlare Okręg administracyjny Vratsa.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 132 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 37 z 200619.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych

 • Dz. U. L132 - 33 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L132 - 32 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L132 - 30 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L132 - 28 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2006 z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L132 - 27 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L132 - 25 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L132 - 22 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L132 - 20 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych pięciu dniach roboczych maja 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L132 - 17 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2006 z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 19 maja 2006 r.

 • Dz. U. L132 - 15 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L132 - 11 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L132 - 10 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 26. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L132 - 7 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L132 - 5 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L132 - 3 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 19 maja 2006 r.

 • Dz. U. L132 - 1 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.