Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 132 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych

Data ogłoszenia:2006-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 132 POZ 37

Strona 1 z 2
19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 maja 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych (2006/355/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w wymiarze transgranicznym, a także w przenoszeniu się do innych banków zarówno na poziomie krajowym, jak i transgranicznym (takie jak koszt otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bankowego, bezpośrednie koszty przejścia do innego banku itp.); — doradzanie Komisji odnośnie do sposobów uporania się z tymi przeszkodami; — rozpatrzenie korzyści z opracowania rachunku bankowego w UE jako opcji; standardowego

Artykuł 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską postawił Wspólnocie Europejskiej zadanie stworzenia rynku wewnętrznego charakteryzującego się zniesieniem między państwami członkowskimi przeszkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału. Komisja pragnie ustalić wszelkie prawne, administracyjne i inne przeszkody utrudniające mobilność klientów w zakresie rachunków bankowych oraz uzyskać rady odnośnie do sposobów uporania się z tymi przeszkodami. Biała księga w sprawie polityki w zakresie usług finansowych na lata 2005–2010 (1) przewiduje powołanie grupy ekspertów ds. mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych. Członkami grupy muszą być osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą w obszarze mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych. Należy tym samym powołać grupę ekspertów ds. mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych oraz określić strukturę i zakres obowiązków tej grupy,

(2)

— przedłożenie sprawozdania zawierającego wyniki prac grupy i rady. Artykuł 3 Skład i powoływanie

(3)

1. Członkowie grupy są powoływani przez Komisję spośród ekspertów kompetentnych w zakresie, który pokrywa się z mandatem przedmiotowej grupy, na podstawie: — propozycji przedstawianych przez europejskie bądź krajowe stowarzyszenia reprezentujące interesy klientów i branży usług finansowych, które odpowiedziały na zaproszenie do wyrażania zainteresowania; — odpowiedzi na zaproszenie do wyrażania zainteresowania nadesłanych przez pojedyncze osoby wywodzące się ze środowisk naukowych. 2. 3. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 20 członków. Obowiązują następujące przepisy:

(4)

(5)

POSTANAWIA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym Komisja powołuje grupę ekspertów ds. mobilności klientów (2) w zakresie rachunków bankowych, zwaną dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadania Do zadań grupy należy: — ustalenie wszelkich przeszkód prawnych, administracyjnych i innych utrudniających mobilność klientów w zakresie rachunków bankowych. W szczególności grupa ma ustalić wszelkie przeszkody w otwieraniu rachunków bankowych

(1) COM(2005) 629 wersja ostateczna. (2) Do celów niniejszej decyzji klient definiowany jest jako klient indywidualny bądź MŚP.

— członkowie zaproponowani przez europejskie lub krajowe stowarzyszenia reprezentujące interesy klientów i branży usług finansowych są powoływani w charakterze przedstawicieli zainteresowanych stron; — członkowie wywodzący się ze środowisk naukowych powoływani są osobiście; — mandat członków grupy rozpoczyna się wraz z pierwszym jej posiedzeniem i wygasa w momencie przedłożenia sprawozdania, przy czym nie później niż z dniem 1 maja 2007 r. członkowie grupy pozostają na stanowisku do czasu ich zastąpienia lub wygaśnięcia ich mandatu;

L 132/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

— członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy, którzy złożą rezygnację, lub którzy naruszą warunki określone w tiret pierwszym, drugim lub trzecim niniejszego ustępu lub w art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich mandatu; — nazwiska członków zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 132 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 34 z 200619.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/648/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1885) (1)

 • Dz. U. L132 - 33 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L132 - 32 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L132 - 30 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L132 - 28 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2006 z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L132 - 27 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L132 - 25 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L132 - 22 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L132 - 20 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych pięciu dniach roboczych maja 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L132 - 17 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2006 z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 19 maja 2006 r.

 • Dz. U. L132 - 15 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L132 - 11 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L132 - 10 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 26. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L132 - 7 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L132 - 5 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L132 - 3 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 19 maja 2006 r.

 • Dz. U. L132 - 1 z 200619.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2006 z dnia 18 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.