Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 19

20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 44,

w sektorze cukru i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002 (4), od dnia 1 lipca 2006 r. cukier C wyprodukowany w roku gospodarczym 2005/2006, który nie może być ani przeniesiony, ani wywieziony, uznaje się za cukier pozakwotowy, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 318/2006, wyprodukowany w ramach roku gospodarczego 2006/2007.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 27 ust. 14 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że zgodność z ograniczeniami ilościowymi, wynikającymi z porozumień zawartych na mocy art. 300 Traktatu, zapewnia się za pomocą pozwoleń na wywóz wydanych dla okresów referencyjnych przewidzianych w takich porozumieniach. W związku z tym, uwzględniając zobowiązania Wspólnoty Europejskiej wynikające z porozumień WTO, należy z jednej strony uchylić zobowiązanie do wywozu cukru C zawieszając składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i z drugiej strony zastosować w odniesieniu do cukru C niewywiezionego na podstawie pozwolenia na wywóz wydanego przed dniem 23 maja 2006 r. przepisy przejściowe, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 493/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 493/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(1)

Umowa o rolnictwie zawarta podczas Rundy Urugwajskiej (2), obejmującej wielostronne negocjacje handlowe, zgodnie z art. 300 Traktatu, zawiera ograniczenia dotyczące ilości i wartości wywozu subsydiowanego przez Wspólnotę. Zgodnie z orzeczeniem Organu Apelacyjnego Światowej Organizacji Handlu (WTO) z dnia 19 maja 2005 r. wywóz cukru C należy uwzględnić we wspomnianych ograniczeniach. Przyznano Wspólnocie czas do dnia 22 maja 2006 r. na dostosowanie się do zobowiązań w ramach WTO.

(5)

(2)

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3) ustanawia w szczególności zobowiązanie do wywozu nieprzeniesionego cukru C. Rozporządzenie (WE) nr 318/2006 obowiązujące od dnia 1 lipca 2006 r. nie zawiera już tego obowiązku dla cukru pozakwotowego, wyprodukowanego w roku gospodarczym 2006/2007. Wspomniane rozporządzenie przewiduje w art. 44 możliwość podjęcia środków przejściowych w celu ułatwienia przejścia z sytuacji rynkowej w roku gospodarczym 2005/2006 do sytuacji rynkowej w roku gospodarczym 2006/2007 oraz, z drugiej strony, przepisy stanowiące odstępstwo w celu zapewnienia przez Wspólnotę zgodności z jej międzynarodowymi zobowiązaniami w odniesieniu do cukru C wyprodukowanego w roku gospodarczym 2005/2006.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Od dnia 23 maja 2006 r. zawiesza się składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C, złożonych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1464/95 (5). Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz złożone w okresie zawieszenia nie będą dopuszczane. Pozwolenia na wywóz cukru C wydane i niewykorzystane przed dniem 22 maja 2006 r. mogą w okresie ważności zostać zwrócone organowi wydającemu. W tym przypadku, w drodze odstępstwa od art. 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (6), zabezpieczenia zostaną zwolnione niezwłocznie.

(4) Dz.U. L 89 z 28.3.2006, str. 11. (5) Dz.U. L 144 z 28.6.1995, str. 14. (6) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(3)

Zgodnie z art. 44 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22. (3) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 318/2006.

L 134/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

Artykuł 2 W rozporządzeniu (WE) nr 493/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Bez uszczerbku dla decyzji dotyczących przeniesienia podjętych zgodnie z art. 1, cukier C z roku gospodarczego 2005/2006 niewywieziony na podstawie pozwolenia na wywóz wydanego przed dniem 23 maja 2006 r. uznaje się za cukier pozakwotowy, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, wyprodukowany w ramach roku gospodarczego 2006/2007.”;

2) wart. 13 akapit drugi dodaje się zdanie w brzmieniu: „Artykuł 2 stosuje się od dnia 23 maja 2006 r.”.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 23 maja 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 45 z 200620.5.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.