Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2006 z dnia 24 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 15

25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 781/2006 z dnia 24 maja 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez posiadacza przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 koniecznym jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe, w celu stosowania środków taryfowych lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego. Stosownie do wymienionych wyżej Ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku powinny być klasyfikowane do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN, wskazanego w kolumnie 2. Artykuł 2 Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dacie jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2006 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 486/2006 (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

L 137/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów (1)

Klasyfikacja Kod CN (2)

Uzasadnienie (3)

Sztywne pudełko z tektury z oddzielnym wieczkiem (bez zawiasów lub zapięć), zewnętrzna warstwa obu części wykonana z papieru. Wymiary pudełka: 5,5 cm (długość) × 4,5 cm (szerokość) × 3 cm (wysokość). Na wieczku znajduje się dekoracyjna wstążka tekstylna. W pudełku umieszczona jest wyjmowana gąbka syntetyczna o grubości 1 cm. Gąbka wykonana jest z tworzywa sztucznego komórkowego, którego wierzchnia warstwa jest pokryta warstwą materiału włókienniczego, pokrytego kosmykami imitującymi meszek. W środku znajduje się półokrągłe wycięcie przecinające gąbkę na wylot, przeznaczone do przytrzymywania artykułu biżuteryjnego, np. pierścionka. (pudełko na biżuterię) (Patrz: fotografie nr 637 A + B + C) (*)

4202 99 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 2 h) do działu 48 oraz brzmienie kodów CN 4202 i 4202 99 00. Sztywność tektury wskazuje na to, że artykuł ten nadaje się do długotrwałego użytkowania. Ponadto wymiary gąbki (dopasowanie do pudełka, jej grubość), jej wygląd zewnętrzny (przypominający tkaninę włosową) oraz przede wszystkim nacięcie sprawiają, że artykuł będący pojemnikiem z wieczkiem przypomina „pudełko na biżuterię” przewidziane dla jednej sztuki biżuterii. Patrz: Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 4202, akapit siódmy. Ponadto artykuł jest pokryty papierem, spełniając wymagania dla pojemników wymienionych w drugiej części pozycji 4202. Biorąc pod uwagę obiektywne cechy charakterystyczne (sztywna tektura, specyficzne własności gąbki), artykuł ten przeznaczony jest do przechowywania szczególnych towarów, a mianowicie biżuterii. W związku z tym jest on artykułem wymienionym w drugiej części opisu pozycji 4202 i jako taki jest wyłączony z działu 48, zgodnie z uwagą 2 h) do działu 48. Patrz także: pierwsze zdanie pierwszego akapitu Not wyjaśniających do HS dotyczących pozycji 4819, pkt A).

(*) Fotografie mają wyłącznie informacyjny charakter.

25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/17

L 137/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 137 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 19 z 200625.5.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 59/05/COL z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 9 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L137 - 3 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 488/2005 dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L137 - 1 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.