Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 24

Strona 1 z 2
L 139/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61

do 63,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Try-

bunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24 i art. 1 Protokołu 3,

ZGODNIE Z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, ZGODNIE Z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiado-

mienia oraz wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd

Nadzoru EFTA (4) dnia 19 stycznia 1994 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 7 marca 2002 r. Komisja przyjęła nowy komunikat (5) określający zasady oceny

pomocy na ratowanie i restrukturyzację oraz pomocy na zamykanie przedsiębiorstw hutnictwa żelaza i stali,

MAJĄC NA UWADZE,że niniejszy komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa

na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA w celu zachowania równych warunków konkurencji przyjmie, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję WE, PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA odbył z państwami EFTA w przedmiotowej sprawie na wielostronnym spotkaniu dnia 19 października 2001 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.

Wytyczne w sprawie pomocy państwa zmienia się, dodając nowy rozdział 22: „Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali”, którego treść stanowi załącznik I do niniejszej decyzji.

Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Opublikowane pierwotnie w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, Suplement EOG nr 32. Dz.U. C 70 z 19.3.2002, str. 8.

(1 ) (2) (3) (4) (5)

25.5.2006 2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/25

Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z załącznikiem I. Państwa EFTA muszą wyrazić swoją zgodę na zaproponowane odpowiednie środki zgodnie z załącznikiem I w ciągu 20 dni roboczych – por. również pkt 22.4 załącznika I. Komisja Europejska zostaje poinformowana, zgodnie z lit. d) Protokołu 27 do Porozumienia EOG, poprzez przekazanie jej egzemplarza niniejszej decyzji wraz z załącznikiem I. Decyzja, w tym załącznik I, zostaje opublikowana w Sekcji EOG Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich oraz w jego Suplemencie EOG po wyrażeniu przez państwa EFTA zgody na odpowiednie środki. Decyzja w języku angielskim jest autentyczna.

3. 4. 5.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2002 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL Hannes HAFSTEIN

Przewodniczący

Członek Kolegium

L 139/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 8 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.