Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 4

Strona 4 z 13

26A.3.

OBNIŻENIE POZIOMU POMOCY NA RZECZ DUŻYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

(1) Bez uszczerbku dla kryteriów zgodności określonych w wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej oraz bez uszczerbku dla obowiązku zgłoszenia określonego w pkt 4 sekcji 26A.3 lub dla zasad przejściowych określonych w sekcji 26A.8, regionalna pomoc inwestycyjna dotycząca inwestycji związanych z wydatkami kwalifikowanymi (1) do wysokości progów określonych poniżej podlega skorygowanemu, niższemu pułapowi pomocy regionalnej, zgodnie z następującymi proporcjami:

Wydatki kwalifikowane Skorygowany pułap pomocy

Do 50 mln EUR Dla przedziału między 50 mln EUR a 100 mln EUR Dla przedziału powyżej 100 mln EUR

100 % pułapu regionalnego 50 % pułapu regionalnego 34 % pułapu regionalnego

(2) W związku z powyższym dozwoloną kwotę pomocy w przypadku projektu na kwotę przekraczającą 50 mln EUR oblicza się zgodnie z wzorem: maksymalna kwota pomocy = R × (50 + 0,50 B + 0,34 C), gdzie R to nieskorygowany pułap regionalny, B to wydatki kwalifikowane dla przedziału między 50 mln EUR a 100 mln EUR, a C to wydatki kwalifikowane dla przedziału powyżej 100 mln EUR, jeśli takowe mają miejsce (2).

(1) Zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej wydatki kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej określa się na podstawie zasad określonych w pkt 8-12 sekcji 25.4. wytycznych (opcja nr 1) albo na podstawie zasad określonych w pkt 24 sekcji 25.4 wytycznych (opcja nr 2). Zgodnie z pkt. 30 sekcji 25.4 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej pomoc obliczaną na podstawie opcji nr 1 (»pomoc inwestycyjna«) można łączyć z pomocą obliczaną na podstawie opcji nr 2 (»pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy«) pod warunkiem, że łączna kwota pomocy nie przekracza pułapu pomocy regionalnej pomnożonego przez wyższą z dwóch możliwych kwot wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z tą zasadą oraz dla celów niniejszych zasad ramowych wydatki kwalifikowane w ramach szczególnego projektu inwestycyjnego określane są na podstawie opcji, która skutkuje uzyskaniem wyższej kwoty. Kwota wydatków kwalifikowanych jest określana w taki sposób, aby nie przekroczyć wyższej z dwóch kwot inwestycji wynikających z metody odnoszącej się do tworzenia nowych miejsc pracy i metody odnoszącej się do inwestycji początkowych, pod warunkiem nieprzekraczania pułapu intensywności ustalonego dla danego regionu. (2) Tabela poniżej przedstawia, w odniesieniu do poszczególnych wielkości wydatków kwalifikowanych i do poszczególnych pułapów regionalnych, intensywność pomocy, na jaką można zezwolić na podstawie obniżonych proporcji. Wydatki kwalifikowane 50 mln EUR 100 mln EUR 200 mln EUR 500 mln EUR Pułap pomocy regionalnej 15 % 15,00 % 11,25 % 8,18 % 6,33 % 20 % 20,00 % 15,00 % 10,90 % 8,44 % 25 % 25,00 % 18,75 % 13,63 % 10,55 % 30 % 30,00 % 22,50 % 16,35 % 12,66 % 35 % 35,00 % 26,25 % 19,08 % 14,77 % 40 % 40,00 % 30,00 % 21,80 % 16,88 %

L 139/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

(3) Tytułem przykładu, w przypadku dużego przedsiębiorstwa inwestującego 80 mln EUR na obszarze objętym pomocą, w którym nieskorygowany pułap pomocy regionalnej wynosi 25 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN), maksymalna dozwolona kwota pomocy wyniosłaby 16,25 mln EUR EDN, co odpowiada intensywności pomocy w wysokości 20,3 % EDN. W przypadku dużego przedsiębiorstwa inwestującego 160 mln EUR na tym samym obszarze, maksymalna dozwolona kwota pomocy wyniosłaby 23,85 mln EUR EDN, co odpowiada intensywności pomocy w wysokości 14,9 % EDN. (4) Jednakże państwa EFTA są zobowiązane do zgłaszania każdego przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, jeśli proponowana pomoc przewyższa maksymalną dozwoloną pomoc w przypadku inwestycji na kwotę 100 mln EUR zgodnie z proporcjami i zasadami określonymi w pkt 1 sekcji 26A.3 (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.