Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 140 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych przepisów technicznych niezbędnych do przeprowadzania badań określonych w dyrektywie 2005/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 776) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 140 POZ 33

Strona 1 z 14
29.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych przepisów technicznych niezbędnych do przeprowadzania badań określonych w dyrektywie 2005/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 776)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/368/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2005/66/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 70/156/EWG, w szczególności jej art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Szczegółowe przepisy techniczne niezbędne do przeprowadzania określonych w załączniku I sekcja 3 do dyrektywy 2005/66/WE badań przednich układów zabezpieczających, montowanych jako oryginalne wyposażenie w pojazdach silnikowych oraz badań przednich układów zabezpieczających stanowiących oddzielne jednostki techniczne określa Załącznik do niniejszej decyzji. 2. Jeśli przedni układ zabezpieczający, stosowany jako oryginalne wyposażenie montowane w pojeździe, został zaprojektowany do wykorzystania w więcej niż jednym typie pojazdów, element ten podlega oddzielnej homologacji typu dla każdego typu pojazdu, dla którego został zaprojektowany. Jednakże organ przeprowadzający badania może zrezygnować z dodatkowych badań, w przypadku gdy typy pojazdów, dla których zaprojektowano dany przedni układ zabezpieczający, są wystarczająco do siebie podobne, lub dany przedni układ zabezpieczający jest wystarczająco podobny do modeli już przebadanych. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 26 listopada 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa 2005/66/WE określa podstawowe warunki wspólnotowej homologacji typu pojazdów silnikowych w zakresie stosowania przednich układów zabezpieczających oraz homologacji typu przednich układów zabezpieczających jako oddzielnych jednostek technicznych. Należy określić szczegółowe przepisy techniczne niezbędne do przeprowadzania badań określonych w załączniku I sekcja 3 do wspomnianej dyrektywy. Badania te są wykonywane w oparciu o prace naukowe Europejskiego Komitetu ds. Zwiększenia Bezpieczeństwa Pojazdów (EEVC); w związku z tym również szczegółowe przepisy techniczne dotyczące przeprowadzania badań powinny uwzględniać zalecenia Komitetu. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników dróg należy zapewnić, aby przedni układ zabezpieczający, który został zaprojektowany dla więcej niż jednego typu pojazdu, był poddawany oddzielnej homologacji typu dla każdego z tych typów pojazdów. Jednakże organ przeprowadzający badania powinien mieć możliwość rezygnacji z dodatkowych badań, w przypadku gdy typy pojazdów, dla których zaprojektowano dany przedni układ zabezpieczający, są wystarczająco do siebie podobne, lub gdy dany przedni układ zabezpieczający jest wystarczająco podobny do modeli już przebadanych. Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 70/156/ EWG,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(5)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 37.

L 140/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2006

ZAŁĄCZNIK SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Definicje CZĘŚĆ II Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Dodatek 1 Specyfikacja badań Wymogi dotyczące badań Badanie uderzenia dolnej części nogi w przedni układ zabezpieczający Badanie uderzenia górnej części nogi w przedni układ zabezpieczający Badanie uderzenia górnej części nogi w krawędź czołową przedniego układu zabezpieczającego Badanie uderzenia głowy dziecka/niskiej osoby dorosłej w przedni układ zabezpieczający Homologacja udarów CZĘŚĆ I 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 140 POZ 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L140 - 1 z 200629.5.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. dotycząca pomocy państwa częściowo wdrożonej przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa Sernam(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3940) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.