Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 141 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka

Data ogłoszenia:2006-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 141 POZ 1

29.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota i Królestwo Maroka wynegocjowały i parafowały Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa przyznające rybakom ze Wspólnoty wielkości dopuszczalne połowów na wodach podlegających jurysdykcji Królestwa Maroka lub jego władzy suwerennej.

(2)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie wspomnianego Porozumienia.

(3)

Należy określić metodę przydziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy Państwa Członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka.

Tekst Porozumienia stanowi Załącznik do niniejszego rozporządzenia.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 141/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

29.5.2006

Wielkości dopuszczalne połowów ustalonych w Protokole do Porozumienia zostają przydzielone pomiędzy Państwa Członkowskie zgodnie z następującą metodą przydziału:

Kategoria połowów Rodzaj statku Państwo Członkowskie Licencje lub kwoty

Połowy na małą skalę na północy, pelagiczne Połowy na małą skalę na północy

Sejnery

Hiszpania

20

Taklowce głębinowe, <40 GT

Hiszpania Portugalia

20 7 3

Taklowce głębinowe, >40 GT<150 GT Połowy na małą skalę na południu Połowy gatunków głębinowych Taklowce głębinowe

Portugalia

Hiszpania Hiszpania Portugalia Trawlery Hiszpania Italię

20 7 4 10 1 23 4 4 850 t 15 520 t 8 730 t 19 400 t 2 500 t 2 500 t 2 500 t

Połowy tuńczyka

Klipry

Hiszpania Francja

Połowy pelagiczne na skalę przemysłową

Niemcy Litwa Łotwa Niderlandy Irlandia Polska Zjednoczone Królestwo Hiszpania Portugalia Francja

400 t 1 333 t 2 267 t

Zarządzanie wielkościami dopuszczalnymi połowów odbywa się w pełnej zgodności z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1). Jeżeli wnioski o wydanie licencji z tych Państw Członkowskich nie wyczerpią wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w Protokole do Porozumienia, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji z pozostałych Państw Członkowskich.

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

29.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

L 141/3

Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy Porozumienia, powiadamiają Komisję o ilościach każdego z zasobów złowionego w marokańskiej strefie połowowej zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu ( 1). Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2006 r. W imieniu Rady J. PRÖLL Przewodniczący

(1)

Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 141 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L141 - 4 z 200629.5.2006

    Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.