Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 141 POZ 4

Tytuł:

Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka

Data ogłoszenia:2006-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 141 POZ 4

Strona 1 z 22
L 141/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2006

POROZUMIENIE o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, i KRÓLESTWO MAROKA, zwane dalej „Marokiem”, zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC bliskie stosunki między Wspólnotą a Marokiem, w szczególności w ramach Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków,

UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego na konferencji FAO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w 1995 r.,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich, w szczególności poprzez wdrożenie systemu kontroli obejmującego w całości działalność połowową w celu zapewnienia skuteczności środków rozwoju i ochrony tych zasobów,

PRZEKONANE, ŻE taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE, w tym celu, przyczyniać się w ramach sektorowej polityki rybołówstwa w Maroku do rozwijania partnerstwa mającego na celu w szczególności ustalenie najwłaściwszych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty w marokańskich strefach połowowych oraz wsparcie Wspólnoty dla wprowadzenia odpowiedzialnych połowów w tych strefach połowowych,

ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,

29.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/5

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 3

Artykuł 1 Cel Niniejsze porozumienie ustanawia zasady i procedury regulujące: — gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnego rybołówstwa w marokańskich strefach połowowych, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów połowowych oraz rozwój sektora rybołówstwa w Maroku, warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do marokańskich stref połowowych, rozwiązania w zakresie kontroli połowów w marokańskich strefach połowowych, mające gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów, partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na rozwój, we wspólnym interesie, działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego porozumienia, Protokołu i Załącznika: a) „marokańska strefa połowowa” oznacza wody podlegające jurysdykcji Królestwa Maroka lub jego władzy suwerennej; „władze Maroka” oznaczają Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rybołówstwa Morskiego – Departament Rybołówstwa Morskiego; „władze Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską; „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą Państwa Członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie; „Wspólny Komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Maroka, którego funkcje określono w art. 10 niniejszego porozumienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 141 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L141 - 1 z 200629.5.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.