Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2006 z dnia 29 maja 2006 r. zawieszające skup masła za 90 % ceny interwencyjnej i otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 4

L 142/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 796/2006 z dnia 29 maja 2006 r. zawieszające skup masła za 90 % ceny interwencyjnej i otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

Artykuł 1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 zawiesza się skup masła we Wspólnocie za 90 % ceny interwencyjnej, otwarty rozporządzeniem (WE) nr 343/2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 (2) otworzyło skup masła za 90 % ceny interwencyjnej w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 343/2006.

Artykuł 2

(2)

Artykuł 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że Komisja może zawiesić skup masła za 90 % ceny interwencyjnej, jeżeli ilości oferowane w ramach interwencji w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r. przekraczają 50 000 ton.

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 niniejszym otwiera się skup masła w trybie przetargu od dnia 30 maja do dnia 31 sierpnia 2006 r. w następujących państwach członkowskich, na warunkach określonych w sekcji 3a rozporządzenia (WE) nr 2771/1999: — Belgia, — Republika Czeska, — Niemcy,

(3)

Ze względu na osiągnięcie progu 50 000 ton należy zawiesić skup masła za ustaloną cenę. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 343/2006.

(4)

W celu dalszego wspierania rynku masła należy zezwolić na skup masła w ramach stałego zaproszenia do przetargu zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w tych państwach członkowskich, w których cena rynkowa masła jest na poziomie niższym niż 92 % ceny interwencyjnej.

— Estonia, — Hiszpania, — Francja, — Irlandia,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (3) ustanawia zasady, których należy przestrzegać w przypadku gdy Komisja zdecyduje, że skup ma przebiegać w ramach stałego zaproszenia do przetargu.

zmie307 zmie121 zmie337

— Włochy, — Łotwa, — Luksemburg, — Niderlandy, — Polska, — Portugalia, — Finlandia, — Szwecja, — Zjednoczone Królestwo.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 55 z 25.2.2006, str. 17. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 697/2006 (Dz.U. L z 6.5.2006, str. 29). (3) Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L z 22.12.2005, str. 20).

30.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/5

2. Do celów stosowania art. 6 ust. 1 akapit trzeci i czwarty rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 Komisja może zmienić wykaz zamieszczony w ust. 1 na podstawie cen rynkowych z dwóch następujących po sobie tygodni. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 35 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2006 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do archipelagu Madery (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2008)

 • Dz. U. L142 - 34 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1988)

 • Dz. U. L142 - 26 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1819)

 • Dz. U. L142 - 16 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie projektu przepisów krajowych zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 5 Traktatu WE, określających wartości dopuszczalne emisji pyłu przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1791)

 • Dz. U. L142 - 6 z 200630.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/50/WE z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca załączniki IVA i IVB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L142 - 3 z 200630.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2006 z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L142 - 1 z 200630.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2006 z dnia 29 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.