Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 143 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 143 POZ 1

30.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony (2006/356/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2. Teksty, o których mowa w ust. 1, stanowią część niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia i Komitetu Stowarzyszenia, ma zostać określone przez Radę na wniosek Komisji lub, w zależności od przypadku, przez Komisję, zgodnie z właściwymi postanowieniami Traktatów. 2. Zgodnie z art. 75 Układu eurośródziemnomorskiego o stowarzyszeniu, Radzie Stowarzyszenia przewodniczyć będzie Przewodniczący Rady. Przedstawiciel Komisji przewodniczyć będzie Komitetowi Stowarzyszenia, zgodnie z uzgodnionymi zasadami proceduralnymi. 3. Decyzja o opublikowaniu decyzji Rady Stowarzyszenia i Komitetu Stowarzyszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej będzie podejmowana w każdym przypadku odpowiednio przez Radę i Komisję. Artykuł 3

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz z art. 300 ust. 3 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej w Luksemburgu w dniu 17 czerwca 2002 r., z zastrzeżeniem jego ostatecznego zawarcia w późniejszym terminie. Układ ten powinien zostać zatwierdzony,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, załączniki i protokoły do Układu, a także wspólne deklaracje oraz deklaracje Wspólnoty Europejskiej zawarte w Akcie końcowym.

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, notyfikacji przewidzianej w art. 91 Układu. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2006 r. W imieniu Rady Przewodniczący

K.-H. GRASSER

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 143 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L143 - 2 z 200630.5.2006

    Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.