Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 143 POZ 2

Tytuł:

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 143 POZ 2

Strona 1 z 107
L 143/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TŁUMACZENIE

30.5.2006

UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA LIBAŃSKA, zwana dalej „Libanem”, z drugiej strony, UWZGLĘDNIAJĄC bliskość i współzależność istniejącą między Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi a Libanem, zbudowaną na związkach historycznych i wspólnych wartościach, UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota, jej Państwa Członkowskie i Liban pragną zacieśnić te więzi i ustanowić trwałe stosunki opierające się na wzajemności, solidarności, partnerstwie oraz wspólnym rozwoju, UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do przestrzegania zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka, zasad demokratycznych oraz swobód gospodarczych, które stanowią fundament stowarzyszenia, UWZGLĘDNIAJĄC ostatnie wydarzenia polityczne i gospodarcze zarówno na kontynencie europejskim, jak i na Bliskim Wschodzie, oraz wynikającą z nich wspólną odpowiedzialność za stabilność, bezpieczeństwo i dobrobyt regionu eurośródziemnomorskiego, UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie wolnego handlu dla Wspólnoty i Libanu, gwarantowanego Układem ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT) i innymi układami wielostronnymi stanowiącymi załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO),

30.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/3

UWZGLĘDNIAJĄC różnicę istniejącą w rozwoju gospodarczym i społecznym między Libanem a Wspólnotą oraz potrzebę wzmocnienia procesu rozwoju gospodarczego i społecznego w Libanie, POTWIERDZAJĄC, że postanowienia niniejszego Układu obejmujące zakresem część III, tytuł IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wiążą Zjednoczone Królestwo i Irlandię jako osobne Umawiające się Strony, a nie jako Państwa Członkowskie Wspólnoty, dopóki Zjednoczone Królestwo lub Irlandia (w zależności od przypadku) nie powiadomią Libanu, że są zobowiązane jako część Wspólnoty zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. To samo dotyczy Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii załączonym do tych Traktatów, PRAGNĄC w pełni zrealizować cele stowarzyszenia poprzez realizację odpowiednich postanowień niniejszego Układu, w celu zbliżenia poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego Wspólnoty i Libanu, ŚWIADOMI znaczenia niniejszego Układu, opartego na wzajemności interesów, wzajemnych ustępstwach, współpracy i dialogu, PRAGNĄC rozwijać regularny dialog polityczny w kwestiach dwustronnych i międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, MAJĄC NA UWADZE wolę niesienia przez Wspólnotę wsparcia dla Libanu w jego wysiłkach na rzecz odbudowy gospodarczej, reform i dostosowań oraz rozwoju społecznego, PRAGNĄC ustanowić, utrzymywać i zintensyfikować współpracę, wspieraną regularnym dialogiem, w dziedzinach gospodarczych, naukowych, technologicznych, społecznych, kulturalnych i audiowizualnych w celu osiągnięcia lepszego wzajemnego zrozumienia, PRZEKONANI, że niniejszy Układ stworzy klimat sprzyjający rozwojowi stosunków gospodarczych między nimi, szczególnie w sektorach handlu i inwestycji, które mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia odbudowy gospodarczej i programu restrukturyzacyjnego oraz dla modernizacji technologicznej, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 2 Stosunki między Stronami, jak również postanowienia samego Układu, opierają się na poszanowaniu zasad demokratycznych i podstawowych praw człowieka, określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która wyznacza kierunki ich polityce wewnętrznej i międzynarodowej oraz stanowi istotny element niniejszego Układu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 143 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L143 - 1 z 200630.5.2006

    Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.