Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 144 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2006 z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 w odniesieniu do systemu przywozu ryżu

Data ogłoszenia:2006-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 144 POZ 1

Strona 1 z 3
31.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 797/2006 z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 w odniesieniu do systemu przywozu ryżu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

niektórych odmian ryżu łuskanego Basmati pochodzącego z Pakistanu wynoszą zero.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i art. 37 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczące metody obliczania stosowanych ceł na ryż zatwierdzone decyzją Rady łuskany (7), 2005/476/WE (8), ustanawia mechanizm obliczania i okresowego ustalania należności przywozowych na przywóz ryżu łuskanego objętego kodem CN 1006 20. Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994 (9), zatwierdzone decyzją Rady 2005/953/WE (10), ustanawia mechanizm obliczania i okresowego ustalania należności przywozowych na przywóz ryżu bielonego i półbielonego objętego kodem CN 1006 30 oraz przewiduje, że należności przywozowe za przywóz ryżu łamanego, objętego kodem CN 1006 40 00 wynoszą 65 EUR za tonę. Cztery wymienione wyżej decyzje przewidują możliwość odstąpienia przez Komisję od rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 w celu pełnego zastosowania wspomnianych porozumień. Odstępstwa te można stosować najpóźniej do dnia 30 czerwca 2006 r. Należy zatem dostosować przepisy rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 dotyczące ustalenia należności przywozowych w odniesieniu do różnych rodzajów ryżu stanowiących przedmiot wspomnianych porozumień. Żeby zastosować zerową stawkę należności przywozowych, ryż Basmati musi należeć do odmiany wymienionej w porozumieniach. W celu upewnienia się, że ryż Basmati, do którego przywozu zastosowano zerową stawkę należności przywozowej, odpowiada tym cechom, Komisja powinna przyjąć szczególne zasady. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1785/2003. W celu zapewnienia podmiotom utrzymania wspomnianego nowego systemu przywozu po wygaśnięciu stosowanych odstępstw, wprowadzone zmiany powinny obowiązywać od dnia 1 lipca 2006 r.,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 170 170 346 346 z z z z 1.7.2005, str. 69. 1.7.2005, str. 67. 29.12.2005, str. 26. 29.12.2005, str. 24.

Artykuł 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2) ustanawia wymóg przedstawienia pozwolenia na przywóz do Wspólnoty lub wywóz ze Wspólnoty któregokolwiek z produktów wymienionych w art. 1 tego rozporządzenia. W trosce o uproszczenie procedur stosowanych w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, należy przewidzieć możliwość odstępstwa od obowiązku przedstawienia pozwolenia na przywóz, jeśli nie jest ono niezbędne do zarządzania niektórymi przywozami ryżu. Należy zatem zezwolić Komisji na odstąpienie od wspomnianego obowiązku. Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r. (3), zatwierdzone decyzją Rady 2004/617/WE (4) przewiduje, że należności przywozowe stosowane przy przywozie ryżu łuskanego niektórych odmian Basmati pochodzącego z Indii wynoszą zero. Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r. (5), zatwierdzone decyzją Rady 2004/618/WE (6) przewiduje, że należności przywozowe stosowane przy przywozie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 144 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 25 z 200631.5.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/380/WPZiB z dnia 29 maja 2006 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2006/231/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 24 z 200631.5.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r., załączonego do decyzji Rady nr 2004/617/WE

 • Dz. U. L144 - 21 z 200631.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/930/WE

 • Dz. U. L144 - 19 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2006 z dnia 30 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L144 - 18 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2006 z dnia 30 maja 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L144 - 15 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustalające współczynniki przeliczeniowe mające zastosowanie do ryb z rodzajów Thunnus i Euthynnus

 • Dz. U. L144 - 14 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2006 z dnia 30 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 7 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2006 z dnia 30 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L144 - 6 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2006 z dnia 30 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 4 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.