Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 144 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2006 z dnia 30 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

Data ogłoszenia:2006-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 144 POZ 7

Strona 1 z 5
31.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2006 z dnia 30 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

konkurencyjności liczby zwierząt na wniosek, każdy wniosek o pozwolenie na przywóz powinien uwzględniać maksymalną i minimalną liczbę sztuk.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Harmonogram CXL Światowej Organizacji Handlu (WTO) wymaga od Wspólnoty otwarcia rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz 169 000 sztuk młodych byków opasowych. Jednakże w wyniku negocjacji, które doprowadziły do zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 (2), zatwierdzonego decyzją Rady (WE) nr 2006/333/WE (3), Wspólnota zobowiązała się do włączenia do swojego harmonogramu w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich zwiększenia tego kontyngentu taryfowego na przywóz.

Aby zapobiec spekulacjom, ilości do wykorzystania w ramach kontyngentu powinny zostać udostępnione podmiotom, które mogą wykazać, że rzeczywiście zajmowały się przywozem z państw trzecich na dużą skalę. Mając to na uwadze, jak również dbając o zapewnienie skutecznego zarządzania, odnośni handlowcy powinni spełniać wymóg przywozu co najmniej 50 zwierząt w okresie od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r., zważywszy na fakt, że partię 50 zwierząt można uznać za partię opłacalną ekonomicznie.

(6)

W celu umożliwienia weryfikacji zgodności z kryteriami wnioski należy składać w państwie członkowskim, w którym dany importer jest wpisany do rejestru VAT.

(7)

W celu zapobiegania spekulacji należy odmówić dostępu do kontyngentu importerom niezajmującym się już handlem żywym bydłem w dniu 1 stycznia 2006 r., jak również należy uniemożliwić przenoszenie pozwoleń.

(2)

Właściwym jest ustanowienie w szczegółowych zasadach zarządzania tym kontyngentem taryfowym, iż ilość do wykorzystania w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. należy rozłożyć na cały rok w sposób odpowiedni w rozumieniu art. 32 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

(8)

Należy ustanowić ilości, na które można składać wnioski o wydanie pozwolenia przyznawane po rozpatrywanym okresie oraz, gdzie to właściwe, po zastosowaniu jednolitego współczynnika przydziału.

(3)

Ze względu na zbliżające się wejście w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 39 wspomnianego traktatu, oraz w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym z tych państw skorzystania z tego kontyngentu z dniem ich przystąpienia, okres kontyngentu należy podzielić na dwa podokresy, a ilość do wykorzystania w ramach tego kontyngentu rozłożyć na te okresy, biorąc pod uwagę tradycyjne modele wymiany handlowej między Wspólnotą a krajami dostawcami w ramach tego kontyngentu.

(9)

(4)

W celu zapewnienia równiejszego dostępu do wymienionego kontyngentu przy jednoczesnym zapewnieniu

Instrumentami tymi powinno zarządzać się za pomocą pozwoleń na przywóz. W tym celu konieczne jest ustanowienie zasad dotyczących składania wniosków oraz informacji podawanych na wnioskach i na pozwoleniach, tam gdzie to konieczne jako uzupełnienie lub odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (4) oraz przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 144 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 25 z 200631.5.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/380/WPZiB z dnia 29 maja 2006 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2006/231/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 24 z 200631.5.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z 1994 r., załączonego do decyzji Rady nr 2004/617/WE

 • Dz. U. L144 - 21 z 200631.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/930/WE

 • Dz. U. L144 - 19 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2006 z dnia 30 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L144 - 18 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2006 z dnia 30 maja 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L144 - 15 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustalające współczynniki przeliczeniowe mające zastosowanie do ryb z rodzajów Thunnus i Euthynnus

 • Dz. U. L144 - 14 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2006 z dnia 30 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 6 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2006 z dnia 30 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 4 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 1 z 200631.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2006 z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 w odniesieniu do systemu przywozu ryżu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.