Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 146 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 771/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiająca Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) – w Kierunku Sprawiedliwego Społeczeństwa (1)

Data ogłoszenia:2006-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 146 POZ 1

Strona 1 z 6
31.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DECYZJA nr 771/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiająca Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) – w Kierunku Sprawiedliwego Społeczeństwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13 ust. 2,

zatrudnienia i pracy (5), która zakazuje dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także dyrektywę 2004/113/ WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (6).

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

Artykuł 2 Traktatu stanowi, że propagowanie równości mężczyzn i kobiet jest jednym z podstawowych zadań Wspólnoty. Podobnie, art. 3 ust. 2 Traktatu wymaga, aby Wspólnota dążyła do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich jej działaniach.

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu (3),

(4)

Artykuł 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej ustanawia zakaz dyskryminacji z rozmaitych względów, a jej art. 23 zawiera wymóg, aby równość mężczyzn i kobiet była zapewniona we wszystkich dziedzinach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zakaz dyskryminacji jest podstawową zasadą Unii Europejskiej. Zasada ta powinna być uwzględniana we wszystkich politykach Unii Europejskiej.

(6)

Prawodawstwo europejskie w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji obejmuje wszystkie osoby w Unii Europejskiej.

(2)

Na podstawie art. 13 Traktatu Rada przyjęła dyrektywę 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (4), między innymi w dziedzinie zatrudnienia, szkolenia zawodowego, kształcenia, dóbr i usług i ochrony społecznej, dyrektywę 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie

Dz.U. C 65 z 17.3.2006, str. 70. Opinia z dnia 16 listopada 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2006 r. Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.

Agenda Społeczna 2005–2010, która stanowi uzupełnienie i wsparcie strategii lizbońskiej, odgrywa kluczową rolę w popieraniu społecznego wymiaru wzrostu gospodarczego. Jednym z priorytetów Agendy Społecznej 2005– 2010 jest wspieranie równych szans dla wszystkich jako sposobu doprowadzenia do większej integracji społeczeństwa.

(1) (2) (3) ()

4

(7)

W roku 2007 upływa dziesiąta rocznica Europejskiego Roku przeciwko Rasizmowi, który umożliwił osiągnięcie znacznego postępu w eliminowaniu dyskryminacji rasowej.

Dz.U. L 303 z 2.12.2000, str. 16. Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 37.

(5) (6)

L 146/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2006

(8)

Prawodawstwo europejskie w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia poziomu gwarantowanej równości i ochrony przed nierównościami i dyskryminacją w całej Unii Europejskiej oraz spełniało ono rolę katalizatora rozwoju bardziej spójnego podejścia do równości i niedyskryminacji opartego na poszanowaniu praw. Mimo to mieszkańcy Unii Europejskiej wciąż doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania w życiu codziennym. Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (zwany dalej „Rokiem europejskim”) powinien nadać nową dynamikę w zakresie wspierania wysiłków Państw Członkowskich na rzecz wdrażania prawodawstwa wspólnotowego w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 146 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.