Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 147 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 147 POZ 42

L 147/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2006

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 28/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. (1). Niektóre z klauzul przeglądu zawartych w Rozdziale XV załącznika II do Porozumienia należy zmienić, inne uzupełnić, a kolejne – usunąć,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W Rozdziale XV załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) W punkcie 1 (dyrektywa Rady 67/548/EWG) teksty dostosowania litery c) i d) otrzymują brzmienie: „c) Następujące przepisy nie mają zastosowania do Norwegii: i) Art. 30, w powiązaniu z art. 4 i 5, w odniesieniu do wymogów klasyfikacji, etykietowania lub też określonych dopuszczalnych poziomów stężeń w odniesieniu do substancji czy też grup substancji wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy oraz ujętych na liście poniżej. Norwegia może wymagać stosowania innej klasyfikacji, etykietowania lub też określonych dopuszczalnych poziomów stężeń w odniesieniu do wymienionych substancji;

Nazwa Nr CAS Numer indeksu Einecs

n-heksan akryloamid

110-54-3 79-06-1

601-037-00-0 616-003-00-0

203-777-6 201-173-7

ii) Art. 30, w powiązaniu z art. 4 i 6, w odniesieniu do wymogów klasyfikacji, etykietowania lub też określonych dopuszczalnych poziomów stężeń w odniesieniu do substancji czy grup substancji niewyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy a ujętych na liście poniżej. Norwegia może wymagać stosowania innej klasyfikacji, etykietowania lub też określonych dopuszczalnych poziomów stężeń w odniesieniu do wymienionych substancji;

Nazwa Nr CAS Numer indeksu Einecs

metyloakrylamidoglykolat (akryloamid: zawartość między 0,1 % a 0,01 %) metyloakrylamidometoksyacetat (akryloamid: zawartość między 0,1 % a 0,01 %)

77402-05-2 77402-03-0

[NOR-UNN-02-91] [NOR-UNN-03-01]

403-230-3 401-890-7

(1) Dz.U. L 53 z 23.2.2006, str. 40.

1.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/43

iii) W odniesieniu do substancji objętych powyższym dostosowaniem lit. c), podpunkt i) przepisy art. 23 ust. 2 dyrektywy, wymagające sformułowania »etykieta WE«; iv) Umawiające się Strony są zgodne co do zasady, że należy rozpocząć stosowanie przepisów aktów wspólnotowych dotyczących substancji i preparatów niebezpiecznych w terminie do 1 lipca 2007 r. W ramach współpracy na rzecz rozwiązania pozostałych problemów, w roku 2006 przeprowadzona zostanie ocena sytuacji, w tym także zagadnień nieobjętych prawodawstwem wspólnotowym. W przypadku gdy kraj EFTA wyrazi potrzebę jakiegokolwiek odstępstwa od przepisów wspólnotowych aktów prawnych dotyczących klasyfikacji oraz oznakowania, przepisów tych nie stosuje się do tego kraju do czasu przyjęcia innego rozwiązania decyzją Wspólnego Komitetu EOG.”. 2) W klauzuli przeglądu dotyczącej punktu 4 (dyrektywa Rady 76/769/EWG) skreśla się wyrażenia „związki rtęci”, „pentachlorofenol” oraz „kadm”. 3) W klauzuli przeglądu dotyczącej punktu 4 (dyrektywa Rady 76/769/EWG) rok „2005” zastępuje się rokiem „2009”. 4) W klauzuli przeglądu dotyczącej punktu 10 (dyrektywa Komisji 91/155/EWG) wyrażenie „1 lipca 2005” zastępuje się wyrażeniem „1 lipca 2007”, a rok „2004” zastępuje się rokiem „2006”. 5) W tekście dostosowania punktu 12r (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE) litery d) i e) otrzymują brzmienie: „d) Następujące przepisy nie mają zastosowania do Norwegii: i) Artykuł 18, w powiązaniu z art. 6 i 10, w odniesieniu do preparatów zawierających substancje wymienione w punkcie 1 lit. c), podpunkty i) i ii). ii) Umawiające się Strony są zgodne co do zasady, że należy rozpocząć stosowanie przepisów aktów wspólnotowych dotyczących substancji i preparatów niebezpiecznych w terminie do 1 lipca 2007 r. W ramach ciągłej współpracy na rzecz rozwiązania pozostałych problemów, w roku 2006 przeprowadzona zostanie ocena sytuacji, w tym także zagadnień nieobjętych prawodawstwem wspólnotowym. W przypadku gdy kraj EFTA wyrazi potrzebę jakiegokolwiek odstępstwa od przepisów wspólnotowych aktów prawnych dotyczących klasyfikacji oraz etykietowania, przepisów tych nie stosuje się do tego kraju do czasu przyjęcia innego rozwiązania decyzją Wspólnego Komitetu EOG.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 marca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

R. WRIGHT

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 147 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L147 - 64 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L147 - 63 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L147 - 61 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L147 - 58 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L147 - 56 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 55 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 53 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 51 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 50 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 49 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 48 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 46 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 44 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 41 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 40 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 39 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 37 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 36 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 34 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 32 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 30 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 28 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 26 z 20061.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L147 - 23 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2006 z dnia 31 maja 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L147 - 20 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L147 - 18 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2006 z dnia 31 maja 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L147 - 17 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2006 z dnia 31 maja 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L147 - 15 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2006 z dnia 31 maja 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L147 - 13 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2006 z dnia 31 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L147 - 11 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2006 z dnia 31 maja 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L147 - 9 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2006 z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L147 - 3 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2006 z dnia 31 maja 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu estońskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L147 - 1 z 20061.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2006 z dnia 31 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.