Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

Data ogłoszenia:2006-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 1

Strona 1 z 17
2.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Birmie/Związku Myanmar, a mianowicie:

polityczną

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i art. 301, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/318/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

— niepodjęcie przez władze wojskowe zasadniczych rozmów z przedstawicielami ruchu demokratycznego na temat procesu narodowego pojednania oraz na temat poszanowania praw człowieka i demokracji,

— niedopuszczenie do tego, by Konwent Narodowy miał charakter wiarygodny i otwarty,

W dniu 28 października 1996 r. Rada, zaniepokojona brakiem postępu w demokratyzacji oraz ciągłym naruszaniem praw człowieka w Birmie/Związku Myanmar, wspólnym stanowiskiem 1996/35/WPZiB (2) nałożyła pewne środki ograniczające przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar. Środki te zostały kilkakrotnie rozszerzone i zmienione wspólnym stanowiskiem 2000/346/WPZiB (3), uchylone wspólnym stanowiskiem 2003/297/WPZiB (4), a następnie odnowione wspólnym wzmocnione stanowiskiem 2004/423/WPZiB (5), wspólnym stanowiskiem 2004/730/WPZiB (6), zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/149/WPZiB (7) oraz rozszerzone i zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/340/WPZiB (8). Niektóre ze środków ograniczających nałożonych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar zostały wdrożone na poziomie Wspólnoty rozporządzeniem Rady (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiającym środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1081/2000 (9).

Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 77. Dz.U. L 287 z 8.11.1996, str. 1. Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 1. Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 36. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2003/907/WPZiB (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 81). Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/340/WPZiB (Dz.U. L 108 z 29.4.2005, str. 88). Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 17. Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 37. Dz.U. L 108 z 29.4.2005, str. 88. Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1263/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 25).

— dalsze przetrzymywanie w areszcie Daw Aung San Suu Kyi, innych członków Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) oraz pozostałych więźniów politycznych,

— ciągłe prześladowanie NLD i innych zorganizowanych ruchów politycznych,

— powtarzające się poważne przypadki łamania praw człowieka, w tym niepodejmowanie działań mających na celu zniesienie pracy przymusowej, zalecanych przez zespół wysokiego szczebla Międzynarodowej Organizacji Pracy w raporcie z 2001 roku, których podjęcie zalecały i o które występowały także późniejsze misje MOP, oraz

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

— ostatnie wydarzenia, np. coraz większe ograniczanie możliwości działań organizacji międzynarodowych i pozarządowych,

zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2006/318/WPZiB należy utrzymać środki ograniczające skierowane przeciwko reżimowi wojskowemu w Birmie/Związku Myanmar, przeciwko tym, którzy czerpią największe korzyści ze złych rządów, oraz tym, którzy w aktywny sposób przeciwdziałają procesowi pojednania narodowego oraz poszanowaniu praw człowieka i demokracji.

L 148/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 61 z 20062.6.2006

  Decyzja Rady 2006/386/WPZiB z dnia 1 czerwca 2006 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi

 • Dz. U. L148 - 56 z 20062.6.2006

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2006/7)

 • Dz. U. L148 - 53 z 20062.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE w odniesieniu do ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2090) (1)

 • Dz. U. L148 - 50 z 20062.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1982)

 • Dz. U. L148 - 49 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L148 - 47 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L148 - 46 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L148 - 44 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 751/2006

 • Dz. U. L148 - 42 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L148 - 40 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L148 - 37 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 57/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L148 - 36 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 27. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L148 - 34 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L148 - 32 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L148 - 30 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.