Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 149 POZ 1

Tytuł:

2006/376/WE:Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 149 POZ 1

2.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (2006/376/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 i 3, uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Artykuł 1 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Tekst Protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie niniejszym wyrażają zgodę na tymczasowe stosowanie postanowień Protokołu, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich negocjacji z Izraelem w celu dostosowania Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (1), w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich do UE. Negocjacje te przyniosły z oczekiwaniami Komisji. rezultat zgodny

(2) (3)

Tekst Protokołu wynegocjowanego z Izraelem pozwala, zgodnie z art. 13, na tymczasowe stosowanie Protokołu przed jego wejściem w życie. Z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie, Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty oraz jej Państw Członkowskich i stosowany tymczasowo,

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, str. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 149 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 31 z 20062.6.2006

  2006/378/WE:Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L149 - 30 z 20062.6.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz czterech związanych umów

 • Dz. U. L149 - 28 z 20062.6.2006

  2006/377/WE:Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz czterech porozumień powiązanych

 • Dz. U. L149 - 2 z 20062.6.2006

  Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.