Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 149 POZ 2

Tytuł:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 149 POZ 2

Strona 1 z 14
L 149/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

2.6.2006

do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, (zwane dalej Państwami Członkowskimi), reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Wspólnotę Europejską oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, (zwane dalej Wspólnotami), reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, z jednej strony, oraz PAŃSTWO IZRAEL, z drugiej strony, ZWAŻYWSZY, że Układ Eurośródziemnomorski między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zwany dalej Układem Eurośródziemnomorskim, został podpisany w Brukseli w dniu 20 listopada 1995 roku i wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2000 roku;

2.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/3

ZWAŻYWSZY, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej i Akt przystąpienia do tejże zostały podpisane w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku i wszedł w życie 1 maja 2004 roku; ZWAŻYWSZY, że zgodnie z artykułem 6 ustępem 2 Aktu przystąpienia przystąpienie nowych Umawiających się Stron do Układu Eurośródziemnomorskiego ma nastąpić poprzez zawarcie Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego; ZWAŻYWSZY, że stosownie do artykułu 21 Układu Eurośródziemnomorskiego w celu zagwarantowania uwzględnienia wspólnych interesów Wspólnoty i Izraela odbyły się konsultacje, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka, zwane dalej nowymi Państwami Członkowskimi, niniejszym stają się Umawiającymi się Stronami w Układzie Eurośródziemnomorskim między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, i odpowiednio przyjmują oraz odnotowują, w ten sam sposób jak pozostałe Państwa Członkowskie Wspólnoty, teksty Układu, a także wspólnych deklaracji, deklaracji i wymiany listów. Artykuł 2 Celem uwzględnienia niedawnych zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej Strony uzgodniły, że w następstwie wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali istniejące postanowienia Układu Eurośródziemnomorskiego, odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zostają uznane za odnoszące się do Wspólnoty Europejskiej,

która przejęła prawa i obowiązki zaciągnięte przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

ROZDZIAŁ PIERWSZY ZMIANY W TEKŚCIE UKŁADU EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, W TYM JEGO ZAŁĄCZNIKÓW I PROTOKOŁÓW

Artykuł 3 Produkty rolne Protokoły nr 1 i 2 do Układu Eurośródziemnomorskiego zostają zastąpione przez protokoły nr 1 i 2 niniejszego Protokołu i załączniki do nich. Artykuł 4 Przetworzone produkty rolne W tabeli 2 załącznika VI do Układu Eurośródziemnomorskiego, zawierającej wykaz koncesji taryfowych na przywóz do Izraela towarów pochodzących ze Wspólnoty, dodaje się jedną dodatkową koncesję taryfową, określoną w sposób następujący:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 149 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 31 z 20062.6.2006

  2006/378/WE:Decyzja Rady z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L149 - 30 z 20062.6.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz czterech związanych umów

 • Dz. U. L149 - 28 z 20062.6.2006

  2006/377/WE:Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz czterech porozumień powiązanych

 • Dz. U. L149 - 1 z 20062.6.2006

  2006/376/WE:Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.