Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 11

Strona 1 z 2
3.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2006/387/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając szóstą dyrektywę Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27,

Zgodnie z art. 27 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG Komisja poinformowała inne państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Królestwo Hiszpanii pismem z dnia 7 października 2005 r. W piśmie z dnia 10 października 2005 r. Komisja zawiadomiła Królestwo Hiszpanii, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Artykuł 11 sekcja A pkt 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG określa podstawę opodatkowania podatkiem od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw towarów lub usług jako wszystko, co stanowi wartość otrzymanego wzajemnego świadczenia. Artykuł 28e ust. 1 tej dyrektywy dotyczy podstawy opodatkowania odnośnie do wewnątrzwspólnotowego nabycia, poprzez odesłanie do art. 11 sekcja A. Wymagający odstępstwa środek ma na celu przeciwdziałanie stratom z wpływów podatkowych powstałym w wyniku manipulacji podstawą opodatkowania dostaw towarów, usług, i wewnątrzwspólnotowego nabycia, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, w przypadku gdy sprzedawca pobiera obniżoną cenę od powiązanego z nim nabywcy, który nie ma prawa do pełnego obniżenia podatku. Środek należy wprowadzić w taki sposób, aby stosowano go jedynie w przypadkach unikania zobowiązań podatkowych lub uchylania się od płacenia podatków w zakresie podatku od wartości dodanej oraz tylko w przypadku gdy zostaną spełnione określone warunki. Środek jest zatem proporcjonalny do wyznaczonego celu. Podobne odstępstwa zostały przyznane innym państwom członkowskim w celu przeciwdziałania unikaniu zobowiązań podatkowych lub uchylaniu się od płacenia podatków.

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z państw członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od zastosowania przepisów powyższej dyrektywy w celu uproszczenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom uchylania się od płacenia podatków lub unikania zobowiązań podatkowych.

(6)

(2)

W piśmie z dnia 21 czerwca 2005 r., otrzymanym przez Sekretariat Generalny Komisji dnia 22 lipca 2005 r., Królestwo Hiszpanii ubiega się o uzyskanie upoważnienia na wprowadzenie środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 77/388/EWG decydujących o podstawie opodatkowania w celu naliczania podatku od wartości dodanej (VAT).

(7)

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/18/WE (Dz.U. L 51 z 22.2.2006, str. 12).

L 150/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2006

(8)

Odstępstwa na mocy art. 27 dyrektywy 77/388/EWG przeciwdziałające unikaniu opodatkowania VAT w związku z podstawą opodatkowania w przypadku dostaw pomiędzy powiązanymi stronami zostały włączone do wniosku Komisji z dnia 16 marca 2005 r. dotyczącego dyrektywy racjonalizującej niektóre z odstępstw na mocy tego artykułu (1). Konieczne jest zatem zakończenie stosowania niniejszego odstępstwa w momencie, kiedy ta dyrektywa wejdzie w życie. Niniejsze odstępstwo zagwarantuje wysokość kwoty podatku od wartości dodanej należnej na ostatnim etapie konsumpcji i nie będzie miało negatywnego wpływu na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku od wartości dodanej,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 24 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058) (1)

 • Dz. U. L150 - 17 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Czeską na podstawie art. 95 ust. 4 traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2036) (1)

 • Dz. U. L150 - 15 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 13 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 9 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

 • Dz. U. L150 - 6 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L150 - 4 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

 • Dz. U. L150 - 1 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.