Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 13 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 13 - Strona 2

Strona 2 z 2

(9)

(3)

Zgodnie z art. 27 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG dnia 22 sierpnia 2005 r. Komisja poinformowała listownie inne państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Litwę. W piśmie z dnia 23 sierpnia 2005 r. Komisja zawiadomiła Litwę, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.

(10)

(4)

Artykuł 21 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG w wersji określonej w art. 28g tej dyrektywy przewiduje, że w systemie wewnętrznym do zapłacenia podatku od wartości dodanej (VAT) zobowiązany jest zazwyczaj podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi.

(11)

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/18/WE (Dz.U. L 51 z 22.2.2006, str. 12).

L 150/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2006

(12)

Podobne odstępstwa zostały przyznane innym państwom członkowskim i okazały się skuteczne. Upoważnienie powinno być ograniczone w czasie do dnia 31 grudnia 2009 r., tak aby w świetle zdobytych w tym okresie doświadczeń można było ocenić czy utrzymanie odstępstwa jest uzasadnione. Jednakże dnia 16 marca 2005 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy racjonalizującej niektóre odstępstwa przyznawane na podstawie art. 27 dyrektywy 77/388/EWG (1). Należy zatem zakończyć stosowanie tych części niniejszej decyzji, które są objęte wnioskiem, do chwili wejścia w życie tej dyrektywy. Odstępstwo nie ma żadnego negatywnego wpływu na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku VAT,

niewypłacalności lub postępowanie restrukturyzacyjne pod nadzorem sądowym; 2) dostaw drewna; 3) dostawy przez podatnika odpadów żelaznych i złomu, pozostałości i innych surowców wtórnych składających się z metali żelaznych i nieżelaznych; 4) wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę na rzecz generalnego wykonawcy, innego podwykonawcy lub przedsiębiorstwa wykonującego własne prace budowlane. Artykuł 3 Upoważnienie przyznane na mocy art. 1 wygasa w dniu 31 grudnia 2009 r. Jednakże pkt 3 i 4 w art. 2 tracą moc prawną w dniu wejścia w życie dyrektywy racjonalizującej odstępstwa przyznawane zgodnie z art. 27 dyrektywy 77/388/EWG, zawierającej specjalny system stosowania podatku VAT w tych sektorach, pod warunkiem że wejście w życie tej dyrektywy nastąpi przed dniem 31 grudnia 2009 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej.

(13)

(14)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG, w wersji określonej w art. 28g tej dyrektywy, niniejszym upoważnia się Litwę do wyznaczenia podatnika, któremu dostarcza się towary lub na rzecz którego świadczy się usługi, jako osoby odpowiedzialnej za zapłacenie podatku VAT. Artykuł 2 Odbiorca towarów lub usług może zostać wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty podatku VAT w następujących przypadkach: 1) dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie dotyczące

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 125 z 24.5.2005, str. 12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 13 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 24 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058) (1)

 • Dz. U. L150 - 17 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Czeską na podstawie art. 95 ust. 4 traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2036) (1)

 • Dz. U. L150 - 15 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 11 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 9 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

 • Dz. U. L150 - 6 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L150 - 4 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

 • Dz. U. L150 - 1 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.