Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 15

Strona 1 z 2
3.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/15

DECYZJA RADY z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2006/389/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

i wewnątrzwspólnotowego nabycia, które podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, w przypadku gdy jedna ze stron nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku.

(6)

Środek powinien zostać zaplanowany w ten sposób, że stosuje się jedynie w przypadkach oszustw podatkowych lub omijania podatku od wartości dodanej oraz jedynie gdy zostaną spełnione określone warunki. Z tego względu środek jest proporcjonalny do wyznaczonego celu. Podobne odstępstwa zostały przyznane innym państwom członkowskim w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym lub omijaniu opodatkowania. Odstępstwa na mocy art. 27 dyrektywy 77/388/EWG, przeciwdziałające unikaniu opodatkowania VAT w związku z podstawą opodatkowania w przypadku dostaw pomiędzy powiązanymi stronami, zostały włączone do wniosku Komisji z dnia 16 marca 2005 r. dotyczącego dyrektywy regulującej niektóre z odstępstw na mocy tego artykułu (2). Konieczne jest zatem zakończenie okresu stosowania niniejszego odstępstwa do momentu wejścia w życie tej dyrektywy. Niniejsze odstępstwo ochroni kwotę podatku od wartości dodanej należną w ostatnim etapie konsumpcji i nie będzie miało negatywnego wpływu na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku od wartości dodanej,

Zgodnie z art. 27 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z państw członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od zastosowania przepisów powyższej dyrektywy w celu uproszczenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania. W pismach z dnia 3 sierpnia i 16 grudnia 2004 r. Republika Litewska (zwana dalej „Litwą”) starała się o uzyskanie upoważnienia na wprowadzenie środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 77/388/EWG decydującej o podstawie opodatkowania w celu naliczania podatku od wartości dodane; (VAT). Zgodnie z art. 27 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG z dnia 7 czerwca 2005 r. Komisja poinformowała na piśmie inne państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Litwę. W piśmie z dnia 14 czerwca 2005 r. Komisja zawiadomiła Litwę, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Artykuł 11 sekcja A pkt 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG określa podstawę opodatkowania do celów VAT jako wszystko, co stanowi wartość otrzymanego wzajemnego świadczenia. Artykuł 28e pkt 1 tej dyrektywy dotyczy podstawy opodatkowania odnośnie do wewnątrzwspólnotowego nabycia, poprzez odniesienie do art. 11 sekcji A. Wymagający odstępstwa środek ma na celu przeciwdziałanie stratom podatkowym powstałym w wyniku manipulacji podstawą opodatkowania usług, towarów

(8)

(2)

(9)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się Litwę, w drodze odstępstwa od art. 11 sekcja A pkt 1 lit. a) oraz art. 28e dyrektywy 77/388/EWG, do stosowania wartości rynkowej, określonej w art. 11 sekcji A pkt 1 lit. d) tej dyrektywy, jako podstawy opodatkowania kwoty za dostawy towarów i świadczenie usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w okolicznościach opisanych poniżej: a) gdy wartość otrzymanego wzajemnego świadczenia jest znacznie niższa od wartości rynkowej i gdy odbiorca dostawy lub, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nabywca nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku na mocy art. 17 dyrektywy 77/388/EWG;

(2) Dz.U. C 125 z 24.5.2005, str. 12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 24 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058) (1)

 • Dz. U. L150 - 17 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Czeską na podstawie art. 95 ust. 4 traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2036) (1)

 • Dz. U. L150 - 13 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 11 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 9 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

 • Dz. U. L150 - 6 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L150 - 4 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

 • Dz. U. L150 - 1 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.