Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24 - Strona 2

Strona 2 z 4

(2)

(6)

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. 4) Dz.U. L 128 z 16.5.2006, str. 10. ( (5) Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 206. Sprostowanie: (Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83).

(8)

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

3.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/25

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2006/346/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 1 Niemcy gwarantują, że świnie nie są wysyłane do innych państw członkowskich ani krajów trzecich z: a) obszarów wymienionych w załączniku I; b) gospodarstw na ich terytorium znajdujących się poza obszarami wymienionymi w załączniku I, do których od dnia 15 stycznia 2006 r. przywieziono świnie z gospodarstwa znajdującego się w Nadrenii-Północnej Westfalii.”. 2) Dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Artykuł 3a 1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 10 ust. 3 lit. f) akapit czwarty dyrektywy 2001/89/WE Niemcy są upoważnione, w przypadku wieprzowiny uzyskanej ze świń zgodnie z ust. 2 tego artykułu, do: a) stosowania znakowania zdrowotnego określonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004; b) niepoddawania mięsa dalszej obróbce zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/99/WE. 2. Nie naruszając środków przewidzianych w dyrektywie 2001/89/WE, a w szczególności w art. 11 ust. 1 lit. f) i w art. 11 ust. 2 wymienionej dyrektywy, w przypadku zastosowania przez Niemcy odstępstwa określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, wieprzowina jest uzyskiwana ze świń, które zostały poddane ubojowi w ciągu 12 godzin od ich przywiezienia do ubojni i które pochodzą: a) ze strefy nadzoru ustanowionej na obszarach wymienionych w załączniku I lit. A. do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2001/89/WE i wokół strefy ochrony, w której: i) nie wykryto ogniska klasycznego pomoru świń w okresie 21 dni przed przewiezieniem świń do ubojni i jeżeli upłynęło co najmniej 21 dni od zakończenia wstępnego czyszczenia i dezynfekcji zakażonego gospodarstwa;

ii) po wykryciu klasycznego pomoru świń we wszystkich gospodarstwach znajdujących się w tych strefach ochrony i nadzoru przeprowadzone zostały z wynikiem negatywnym badania kliniczne mające na celu wykrycie klasycznego pomoru świń; b) z gospodarstwa: i) które zostało upoważnione przez właściwy organ do przemieszczenia świń do wyznaczonej ubojni; ii) które nie miało kontaktu z zakażonym gospodarstwem po przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego; iii) w którym od momentu ustanowienia strefy nadzoru weterynarz wykonuje regularne inspekcje, obejmujące wszystkie świnie trzymane w danym gospodarstwie; iv) w którym wszystkie świnie zostały poddane badaniom klinicznym i laboratoryjnym zgodnie z ust. 1, 3, 4 i 5 rozdziału IV lit. D. Załącznika do decyzji 2002/106/WE. 3. Niemcy gwarantują, że ubojnia wyznaczona w celu wykonania ust. 1 i 2: a) znajduje się na obszarach wymienionych w załączniku I lit. A.; b) w ten sam dzień, w którym przyjmuje do uboju świnie, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przyjmuje do uboju innych świń. 4. Niemcy gwarantują, że pojazdy używane do transportu świń, o których mowa w ust. 2, są czyszczone i dezynfekowane dwa razy po każdym transporcie.”. 3) Dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Artykuł 4a 1. Niemcy gwarantują, że dla wieprzowiny, o której mowa w art. 3a niniejszej decyzji: a) zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 wystawiane jest świadectwo, które jest uzupełniane przez urzędowego lekarza weterynarii o poświadczenie zdrowia zwierząt określone w załączniku III do niniejszej decyzji; b) wieprzowinie musi towarzyszyć świadectwo, o którym mowa w lit. a).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 17 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Czeską na podstawie art. 95 ust. 4 traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2036) (1)

 • Dz. U. L150 - 15 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 13 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 11 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 9 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

 • Dz. U. L150 - 6 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L150 - 4 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

 • Dz. U. L150 - 1 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.