Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24 - Strona 3

Strona 3 z 4

L 150/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2006

2. Niemcy gwarantują, że Komisja i państwa członkowskie otrzymują następujące informacje dotyczące świń, o których mowa w art. 3a:

a) przed ubojem świń, nazwę i położenie ubojni wyznaczonej do przyjęcia świń przeznaczonych do uboju;

d) nie naruszając środków podjętych w ramach dyrektywy 2001/89/WE, z gospodarstw, w których hodowane są świnie, usytuowanych w strefie ochronnej, w której stwierdzono ognisko choroby w miejscowości Borken w Północnej Nadrenii-Westfalii w najkrótszym możliwym terminie prewencyjnie usuwa się wszystkie świnie;

b) po uboju świń, co tydzień, sprawozdanie zawierające informacje na temat:

e) na obszarach wymienionych w załączniku I lit. A. środki nadzoru są stosowane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku II;

i) liczby świń poddanych ubojowi w wyznaczonej ubojni;

f) środki na wypadek podejrzenia wystąpienia klasycznego pomoru świń u świń w gospodarstwie są stosowane w razie potrzeby, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2001/89/WE;

ii) systemu identyfikacji i kontroli przepływu stosowanych do świń poddanych ubojowi, zgodnie z wymogami art. 11 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2001/89/WE.”.

g) do hodowców świń kierowana kampania informacyjna.

jest

odpowiednia

4) Artykuł 5 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Środki, o których mowa w ust. 1 lit. d), niniejszego artykułu nie naruszają decyzji 90/424/EWG.”.

„Artykuł 5 1. Niemcy gwarantują, że:

5) Dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Artykuł 5a a) na obszarach wymienionych w załączniku I lit. A. przynajmniej usługi świadczone przez osoby mające bezpośredni kontakt ze świniami, lub których praca wymaga wchodzenia na teren pomieszczeń, w których trzymane są świnie oraz używania pojazdów do przewozu świń i pojazdów do przewozu paszy, obornika lub martwych zwierząt do i z gospodarstw, w których hoduje się świnie, są ograniczone jedynie do tych obszarów i nie są świadczone w innych częściach Wspólnoty; Nie naruszając środków przewidzianych w dyrektywie 2001/89/WE, a w szczególności jej art. 10 ust. 4 i art. 11 ust. 3, Niemcy gwarantują, że na obszarach wymienionych w załączniku I lit. A.:

a) środki w strefach ochrony i nadzoru obowiązują nadal do momentu upłynięcia co najmniej 40 dni od ukończenia wstępnych środków związanych z czyszczeniem i dezynfekcją zakażonych gospodarstw;

b) jeżeli obszary wymienione w załączniku I lit. A. są podzielone na strefy w zależności od stopnia zagrożenia, przepisy lit. a) ograniczają się do tych stref;

c) osoby i pojazdy, o których mowa w lit. a), mogą świadczyć usługi poza obszarami wymienionymi w załączniku I lit. A. lub w strefach określonych w zależności od stopnia zagrożenia po dokładnym oczyszczeniu i dezynfekcji pojazdów, wyposażenia i wszelkich innych nośników zakażenia i jeżeli kontakt ze świniami lub gospodarstwami, w których hoduje się świnie, został przerwany na co najmniej trzy dni; kontakty związane z transportem realizowanym na podstawie art. 2 ust. 2 lit. a) uznaje się za zaistniałe w określonej strefie lub w określonych strefach;

b) poza badaniami, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2001/89/WE, i zanim środki przewidziane w dyrektywie 2001/89/WE zostaną wycofane w strefie nadzoru, świnie w gospodarstwach znajdujących się w strefach nadzoru są poddawane badaniom klinicznym i laboratoryjnym wykonywanym zgodnie z rozdziałem IV lit. F. Załącznika do decyzji 2002/106/WE; takie badania nie mogą być przeprowadzane przed upływem 30 dni od ukończenia wstępnego czyszczenia i dezynfekcji zakażonych gospodarstw.”.

6) Artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie:

3.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/27

„Artykuł 6 Państwa członkowskie poza Niemcami gwarantują, że: a) nie dokonuje się wysyłki świń do gospodarstw i ubojni na obszarach wymienionych w załączniku I lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 17 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Czeską na podstawie art. 95 ust. 4 traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2036) (1)

 • Dz. U. L150 - 15 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 13 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 11 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 9 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

 • Dz. U. L150 - 6 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L150 - 4 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

 • Dz. U. L150 - 1 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.