Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24

Strona 1 z 4
L 150/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/391/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (2), w szczególności jej art. 11 ust. 1 lit. f), uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Jednakże zgodnie z dyrektywą Rady 2001/89/WE wymieniony znak jakości zdrowotnej nie może być stosowany w przypadku świeżego mięsa świń pochodzących z gospodarstwa, które znajduje się w strefie nadzoru.

(4)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2002/99/WE Niemcy złożyły wniosek o odstępstwo dotyczące znakowania zdrowotnego przewidzianego w dyrektywie 2001/89/WE oraz dotyczące użytkowania wieprzowiny ze świń trzymanych w gospodarstwach znajdujących się na terenie stref nadzoru ustanowionych w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia i poddanych ubojowi, pod warunkiem posiadania szczególnego upoważnienia wydanego przez właściwy organ. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, a także sposób, w jaki choroba rozprzestrzeniała się we wcześniejszym okresie, ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby nie powinno się zwiększyć z powodu zastosowania znakowania zdrowotnego, określonego w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004, do świeżego mięsa świń ze strefy nadzoru znajdującej się na niektórych obszarach kraju związkowego Nadrenia PółnocnaWestfalia zgodnie z warunkami określonymi w tej decyzji i po przeprowadzeniu określonych w niej badań świń. Można również uznać, że na ochronę przed ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby nie powinno mieć wpływu wprowadzanie do obrotu świeżego mięsa, niepoddawanego dalszemu przetwarzaniu lub obróbce w wymienionych warunkach. W oparciu o informacje dostarczone przez Niemcy należy dokonać przeglądu środków ochronnych związanych z klasycznym pomorem świń w Niemczech w odniesieniu do czasu trwania środków w strefach ochrony i nadzoru ustanowionych wokół ognisk choroby zgodnie z dyrektywą 2001/89/WE. Należy również ponownie wprowadzić skierowany do państw członkowskich zakaz wysyłania świń do ubojni na obszarach kraju związkowego Nadrenia-Północna Westfalia w Niemczech, na których odnotowano ogniska klasycznego pomoru świń; zakaz ten został odwołany decyzją 2006/346/WE. Należy zatem 2006/346/WE. odpowiednio zmienić decyzję

W związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Niemczech, wokół ognisk choroby w Niemczech ustanowiono w trybie natychmiastowym strefy ochrony i nadzoru zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2001/89/WE. Ponadto przyjęta została decyzja Komisji 2006/346/WE z dnia 15 maja 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/274/WE (4) w celu utrzymania i przedłużenia okresu obowiązywania środków wprowadzonych przez Niemcy na mocy dyrektywy 2001/89/WE. Przepisy dotyczące stosowania znakowania zdrowotnego świeżego mięsa zostały ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 17 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Czeską na podstawie art. 95 ust. 4 traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2036) (1)

 • Dz. U. L150 - 15 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 13 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 11 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 9 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

 • Dz. U. L150 - 6 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L150 - 4 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

 • Dz. U. L150 - 1 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.