Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 6

L 150/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 4 i art. 8,

(5)

wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (3) Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Zjednoczone Królestwo powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi ilościami referencyjnymi na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 stanowi, że państwa członkowskie ustanawiają indywidualne ilości referencyjne producentów. Producenci mogą otrzymać jedną lub dwie indywidualne ilości referencyjne, jedną dla dostaw, a drugą dla sprzedaży bezpośredniej, i ilości te mogą zostać przeliczone z jednej ilości referencyjnej na inną na należycie uzasadniony wniosek producenta.

(6)

Artykuł 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 stanowi, że część fińskiej krajowej ilości referencyjnej przydzielonej dostawom określonym w art. 1 wymienionego rozporządzenia może zostać zwiększona w celu rekompensaty dla producentów SLOM do maksymalnie 200 000 ton. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 671/95 z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie przyznania specjalnych ilości referencyjnych dla niektórych producentów mleka i przetworów mlecznych w Austrii i Finlandii (4) Finlandia powiadomiła o wymienionych ilościach dla roku gospodarczego 2005/2006.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 (2) ustanawia podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” na okres od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. dla Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Portugalii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

Należy zatem ustanowić podział między „dostawy” a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. ustalonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(3)

Dla Polski i Słowenii podstawę dla indywidualnych ilości referencyjnych ustanowiono w tabeli f) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę

Podział między „dostawy” a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r., ustalonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003, ustanawia się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(3) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 22. (4) Dz.U. L 70 z 30.3.1995, str. 2. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1390/95 (Dz.U. L 135 z 21.6.1995, str. 4).

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2217/2004 (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 38.

3.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/7

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 150/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2006

ZAŁĄCZNIK

(w tonach) Państwa członkowskie Dostawy Sprzedaż bezpośrednia

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia (1) Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

(1) Z wyjątkiem Madery.

3 241 729,385 2 678 931,873 4 454 890,422 27 768 465,858 604 421,618 819 675,000 6 049 899,450 23 880 183,860 5 391 601,672 10 284 048,141 141 234,000 677 568,191 1 520 288,261 268 554,000 1 801 879,062 48 698,000 11 000 292,000 2 636 060,676 8 637 939,612 1 911 803,000 518 213,850 1 004 991,065 2 399 925,465 3 300 000,000 14 486 038,657

68 701,615 3 211,127 457,578 95 361,430 20 061,382 838,000 67 050,550 355 614,140 4 162,328 246 011,859 3 966,000 17 826,809 126 650,739 495,000 145 400,938 0,000 74 400,000 114 329,036 326 077,388 8 658,000 42 210,150 8 324,935 7 862,542 3 000,000 123 708,344

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 24 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058) (1)

 • Dz. U. L150 - 17 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Czeską na podstawie art. 95 ust. 4 traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2036) (1)

 • Dz. U. L150 - 15 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 13 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 11 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 9 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

 • Dz. U. L150 - 4 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

 • Dz. U. L150 - 1 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.