Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 9

3.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 833/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dochód z produkcji jest znacznie niższy niż średni dochód wspólnotowy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 6 akapit pierwszy i art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 pomoc wyrównawcza dla pokrycia straty dochodów na rzecz producentów wspólnotowych obliczana jest na podstawie różnicy między „zryczałtowanym dochodem referencyjnym” a „średnim dochodem z produkcji” dla bananów produkowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w danym roku. Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1858/93 z dnia 9 lipca 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu wprowadzania do obrotu w sektorze bananów (2) ustala „zryczałtowany dochód referencyjny” na 64,03 EUR/100 kg netto zielonych bananów na etapie pobrania z pakowalni. Na rok 2005 średni dochód z produkcji, obliczony na podstawie średniej, z jednej strony, cen bananów wprowadzonych do obrotu poza regionami produkcyjnymi, na etapie pierwszego miejsca rozładunku – towar nierozładowany i, z drugiej strony, cen sprzedaży na rynkach lokalnych dla bananów wprowadzonych do obrotu w regionach produkcyjnych i wziąwszy pod uwagę kwoty zryczałtowane ustalone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93, jest niższy od poziomu zryczałtowanego dochodu referencyjnego na rok 2005. W związku z powyższym należy ustalić kwoty pomocy wyrównawczej, która ma zostać przyznana w odniesieniu do roku 2005. Zgodnie z art. 12 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 404/93 pomoc dodatkowa jest przyznawana dla jednego lub więcej regionów produkcji, gdy średni

Średni roczny dochód z produkcji uzyskany z wprowadzenia do obrotu bananów wyprodukowanych na Martynice, Gwadelupie i w Grecji okazał się znacznie niższy od średniej wspólnotowej w roku 2005. Z tego powodu należy przyznać dodatkową pomoc regionom produkcyjnym Martyniki, Gwadelupy i Grecji. Dane dotyczące roku 2005, ukazujące bardzo trudne warunki produkcji i wprowadzania do obrotu, prowadzą do ustalenia dodatkowej pomocy pokrywającej 75 % różnicy pomiędzy średnim dochodem wspólnotowym a dochodem z wprowadzenia do obrotu produktów z tych regionów.

(6)

Jednostkowa wysokość zaliczek oraz wysokość zabezpieczeń z nimi związanych są określone zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93 w zależności od poziomu kwoty pomocy ustalonej za rok poprzedni.

(2)

(7)

Z powodu braku wszystkich potrzebnych danych kwota pomocy wyrównawczej na rok 2005 nie mogła zostać ustalona wcześniej. Należy przewidzieć wypłatę salda pomocy na rok 2005 oraz zaliczki w odniesieniu do bananów wprowadzonych do obrotu w styczniu i lutym 2006 r. w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(3)

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Kwotę pomocy wyrównawczej, określoną w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do świeżych bananów objętych kodem CN ex 0803, z wyjątkiem plantanów, produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w 2005 r., ustala się na 5,90 EUR/100 kg.

(4)

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 170 z 13.7.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 789/2005 (Dz.U. L 132 z 26.5.2005, str. 13).

2. Wysokość pomocy określoną w ust. 1 zwiększa się o 11,27 EUR/100 kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki, 12,12 EUR/100 kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy oraz 7,76 EUR/100 kg dla bananów wyprodukowanych w Grecji.

L 150/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2006

Artykuł 2 Wysokość każdej zaliczki na banany wprowadzone do obrotu w okresie od stycznia do grudnia 2006 r. wynosi 4,13 EUR/100 kg. Wysokość zabezpieczeń z nimi związanych wynosi 2,06 EUR/100 kg. Artykuł 3 W drodze odstępstwa od art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93, właściwe władze państw członkowskich wypłacają kwotę salda końcowego pomocy wyrównawczej, która ma

zostać przyznana w odniesieniu do roku 2005, oraz zaliczkę w odniesieniu do bananów wprowadzonych do obrotu w styczniu i lutym 2006 r., w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, po sprawdzeniu wniosków zgodnie z art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 150 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 24 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2058) (1)

 • Dz. U. L150 - 17 z 20063.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Czeską na podstawie art. 95 ust. 4 traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2036) (1)

 • Dz. U. L150 - 15 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 13 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 11 z 20063.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 oraz art. 28e szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L150 - 6 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L150 - 4 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L150 - 3 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

 • Dz. U. L150 - 1 z 20063.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.