Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r.w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

Data ogłoszenia:2006-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 1

6.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 805/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z jego art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

Państwa Członkowskie, których statki prowadzą połowy na mocy niniejszej umowy, powiadamiają Wspólnotę o wielkości każdego połowu dokonanego w strefie połowowej FSM zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji (zwaną dalej „Umową”). Tekst Umowy zostaje dołączony do niniejszego rozporządzenia.

(1)

Wspólnota i Sfederowane Stany Mikronezji (FSM) wynegocjowały i podpisały Umowę o współpracy w zakresie połowów zapewniającą rybakom ze Wspólnoty możliwości połowowe na wodach podlegających jurysdykcji Sfederowanych Stanów Mikronezji lub ich władzy suwerennej.

Artykuł 2 Możliwości połowowe, określone w Protokole do Umowy, zostają rozdzielone pomiędzy Państwa Członkowskie w sposób następujący:

— sejnery chłodnie do połowu tuńczyków: Hiszpania: 75 % dostępnych możliwości połowowych, 25 % dostępnych możliwości połowowych, 8 statków, 4 statki.

(2)

Umowa określa zakres współpracy gospodarczej, finansowej, technicznej i naukowej w sektorze rybołówstwa z uwzględnieniem zachowania zasobów i ich zrównoważonego wykorzystania oraz współpracy w przedsięwzięciach mających na celu rozwój działań gospodarczych związanych z rybołówstwem i pokrewnych we wspólnym interesie Stron.

Francja:

(3)

Umowa powinna zostać zatwierdzona.

taklowce powierzchniowe:

Hiszpania: Portugalia:

(4)

Należy określić przydziały możliwości połowowych dla Państw Członkowskich.

(1)

Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

L 151/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2006

Jeżeli wnioski o wydanie licencji z tych Państw Członkowskich nie wyczerpią wszystkich możliwości połowowych ustalonych w Protokole, Komisja może uwzględnić wnioski z pozostałych Państw Członkowskich. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r. W imieniu Rady J. PRÖLL Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L151 - 31 z 20066.6.2006

    2006/382/WE:Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. dotycząca rozszerzenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping na Republikę Malty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1990) (1)

  • Dz. U. L151 - 3 z 20066.6.2006

    Umowa o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.