Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wkładu finansowego w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2062)

Data ogłoszenia:2006-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 22

Strona 1 z 3
L 152/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wkładu finansowego w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2062) (2006/392/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Aby kwalifikować się do współfinansowania, automatyczne urządzenia lokacyjne powinny spełniać warunki ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (3).

mając na uwadze decyzję Rady 2004/465/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa państw członkowskich (1), zmienioną decyzją Rady 2006/2/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Państwa członkowskie muszą zgodnie z art. 8 decyzji Rady 2004/465/WE przyjąć zobowiązanie wydatków w terminie 12 miesięcy od końca roku, w którym zostali powiadomieni o niniejszej decyzji. Muszą również spełniać przepisy decyzji 2004/465/WE w odniesieniu do rozpoczynania projektów i składania wniosków o refundację.

(1)

Państwa członkowskie przesłały do Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na rok 2006 wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki, które będą ponoszone przy realizacji projektów zawartych w tych programach.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinia, Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 4 decyzji Rady 2004/465/WE mogą kwalifikować się do finansowania wspólnotowego.

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza decyzja stanowi o wkładzie finansowym Wspólnoty na rzecz działań wymienionych w art. 4 decyzji 2004/465/WE na rok 2006. Ustanawia ona wysokość wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego państwa członkowskiego, wskaźnik wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki, na jakich może być przyznawany.

(3) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 17.

(3)

Właściwym będzie ustalenie maksymalnych wysokości i wskaźnika wkładu finansowego Wspólnoty oraz ustanowienie warunków, na jakich może być przyznawany.

(1) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114. Poprawiony w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 36. (2) Dz.U. L 2 z 5.1.2006, str. 4.

7.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/23

Artykuł 2 Nowe technologie i sieci informatyczne Wydatki poniesione na zakup, instalację i pomoc techniczną w dziedzinie technologii komputerowej oraz budowy sieci informatycznych w celu umożliwienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych w związku z monitorowaniem, kontrolowaniem i nadzorem działalności połowowej kwalifikują się do współfinansowania w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych w granicach określonych w załączniku I.

Artykuł 6 Ocena wydatków Wydatki poniesione przy wdrażaniu systemu oceny wydatków ponoszonych w związku z nadzorowaniem wspólnej polityki rybołówstwa kwalifikuje się do wkładu w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych w granicach kwot określonych w załączniku V.

Artykuł 7 Artykuł 3 Automatyczne urządzenia lokacyjne 1. Wydatki poniesione na zakup i instalację na pokładzie statków rybackich automatycznych urządzeń lokacyjnych dających statkom możliwość zdalnego monitorowania przez ośrodek monitorowania rybołówstwa przy wykorzystaniu systemu monitorowania statków (VMS) kwalifikują się do współfinansowania do maksymalnej kwoty 4 500 EUR na statek w granicach określonych w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 36 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2137) (1)

 • Dz. U. L152 - 34 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2097) (1)

 • Dz. U. L152 - 32 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym i rybnym w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2073) (1)

 • Dz. U. L152 - 31 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2069) (1)

 • Dz. U. L152 - 11 z 20067.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/51/WE z dnia 6 czerwca 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załączniki IV i V do dyrektywy 2005/78/WE w zakresie wymagań dotyczących układu monitorowania kontroli emisji spalin do stosowania w pojazdach oraz zwolnień dla silników gazowych (1)

 • Dz. U. L152 - 9 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IV, VI (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L152 - 6 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 3 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 1 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.