Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym i rybnym w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2073) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 32

L 152/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym i rybnym w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2073)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/394/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XIV, rozdział 5, sekcja B lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić Dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Słowacji przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku (1) do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. Dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/463/WE (2), 2005/189/WE (3) i 2005/661/WE (4). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych organów Słowacji jeden zakład mięsny zakończył proces modernizacji i jest aktualnie w pełni zgodny z prawem wspólnotowym. Jeden zakład mięsny z wykazu zakładów w okresie przejściowym częściowo zakończył swoją działalność. Jeden zakład rybny został zamknięty. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów w okresie przejściowym.

Artykuł 1 Dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C 227 E z 23.9.2003, str. 1654. L 156 z 30.4.2004, str. 138. L 62 z 9.3.2005, str. 34. L 245 z 21.9.2005, str. 18.

7.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/33

ZAŁĄCZNIK „Dodatek o którym mowa w załączniku XIV rozdział 5, sekcja B (*) Wykaz zakładów ze wskazaniem niedociągnięć oraz terminami ich uzupełnienia

Weterynaryjny numer identyfikacyjny Nazwa zakładu Niedociągnięcia Data pełnego dostosowania

GA 6-2

Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'

Dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a), b) i g) załącznik I, rozdział I, pkt 11 załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. a)

31.12.2006

(*) Tekst załącznika XIV, patrz: Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 915.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 36 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2137) (1)

 • Dz. U. L152 - 34 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2097) (1)

 • Dz. U. L152 - 31 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2069) (1)

 • Dz. U. L152 - 22 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wkładu finansowego w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2062)

 • Dz. U. L152 - 11 z 20067.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/51/WE z dnia 6 czerwca 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załączniki IV i V do dyrektywy 2005/78/WE w zakresie wymagań dotyczących układu monitorowania kontroli emisji spalin do stosowania w pojazdach oraz zwolnień dla silników gazowych (1)

 • Dz. U. L152 - 9 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IV, VI (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L152 - 6 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 3 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 1 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.